تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۳، صفحات ۴۴۲-۴۴۹

عنوان فارسی : بررسی رابطه شاخص‌های استرین فیزیولوژیکی (PSI ) و شاخص دمای تر گویسان(WBGT ) در زنان در اتاقک شرایط جوی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: نیاز به ارزیابی استرس ناشی از مواجهه با گرما به عنوان یکی از عوامل زیان‌آور در صنعت جهت کنترل مؤثر آن ضروری می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه شاخص‌های استرین فیزیولوژیکی (PSI یا physiological strain index) و شاخص دمای تر گویسان (WBGT یا Wet Bulb Globe Temperature Index) در زنان در اتاقک شرایط جوی بود.روش‌ها: این مطالعه تجربی،بر روی 36 نفر از دانشجویان زن سالم در شرایط جوی کنترل شده در گستره دمایی C 32-22 از شاخص WBGT در حالت نشسته طی 2 ساعت انجام گرفت. پارامترهای دمای دهانی و ضربان قلب جهت محاسبه شاخص PSIبه فاصله هر 5 دقیقه اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آماره‌های توصیفی وآزمون‌های رگرسیون و همبستگی تحلیل گردیدند.یافته‌ها: میانگین ضربان قلب و دمای دهانی در مواجهه با گرما bpm 91/87 و C 89/36 به‌دست آمد. مقدار حداقل و حداکثر شاخص دمای تر گویسان به ترتیب 49/25 وC 32/1 ،حداقل و حداکثر ضربان قلب 01/83 و 97/90 bpm و حداقل و حداکثر دمای دهانی7/36 ،C 01/37 به دست آمد. بین شاخص WBGT و شاخص PSI ( 001/0, P< 71/0( r=، دمای دهانی ( 001/0, P< 98/0 ( r= و ضربان قلب ( 001/0 ,P< 77/0( r= رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد ( 05/0( P< .نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص WBGT با متغیرهای فیزیولوژیک ضربان قلب، دمای دهانی و شاخص PSI در گستره دمایی°C 32-22 و رطوبت40% در زنان با پوشش اسلامی رابطه مستقیم ومعنی‌داری وجود دارد. همزمان با افزایشWBGT ضربان قلب،دمای دهانی و شاخص PSI نیز افزایش یافته است.واژه‌های کلیدی: شاخص استرین فیزیولوژیکی،تنش گرمایی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship between physiological strain index and wet bulb globe temperature index in women in the climate chamber
چکیده انگلیسی مقاله Background: Heat stress risk assessment, as a harmful agent at workplace, is essential for controlling heat strain and heat stress effectively. This study is concerned with the Relationship between Physiological Strain Index (PSI) and Wet Bulb Globe Temperature Index (WBGT) in Women in the Climate Chamber.Methods: This experimental study was carried out on 36 healthy females in sitting state under thermal conditions (22 - 32 C) in environmental chamber for 2 hour. In order to calculate physiological strain index (PSI), oral temperature and heart rate were measured every 5 minutes. The data were analyzed using correlation and regression.Findings: The average heart rate and oral temperature, during the heat exposure 87.91 bpm, 36.89 C, respectively. The min and max Index WBGT, 25.49 C and 32.1 C respectively, and the min and max heart rate 83.01 and 90.97 bpm, and the min and max oral temperature 36.7 C, 37.01 C, respectively. Also, the results have revealed a direct and significant correlation among WBGT with PSI (r = 0.71, P< 0.001), oral temperature (r = 0.98, P< 0.001) and heart rate (r = 0.77, P< 0.001) indices.Conclusion: The results showed that the WBGT index with physiological variables, heart rate, oral temperature and PSI index thermal range (22 - 38 C) and 40% relative humidity (RH) had direct and significant correlation in women with Islamic clothing. Also simultaneous with WBGT increases heart rate, oral temperature and PSI index increased.Key Words: Physiological Strain Index, Heat Stress
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پيمانه حبيبي |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

حبيب اله دهقان |
استاديار،گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

شيوا رضايي |
کارشناس مهندسي بهداشت حرفه اي، شرکت شين بافت و پيروز باف، سنندج، ايران.

کبري مقصودي |
دانشجوي کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1618
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات