تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۳، صفحات ۴۲۹-۴۴۱

عنوان فارسی بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی در بیماران دیابتی نوع ۲ براساس سازه های الگوی مراحل تغییر رفتار
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دیابت یکی از مشکلات اصلی سیستم بهداشتی در جهان است و فعالیت بدنی به‌عنوان یکی از فاکتورهای قابل تعدیل و اصلی سبک زندگی در مدیریت و کنترل آن محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت فعالیت بدنی در بیماران دیابتی نوع 2 در شهرستان خرم آباد بر اساس الگوی مراحل تغییر انجام شد.روش‌ها: جامعه آماری این مطالعه شامل بیماران دیابت نوع 2 تشخیص داده شده در شهرستان خرم آباد در سال 91 می‌باشد. که به روش نمونه‌گیری آسان تعداد 393 نفر وارد مطالعه گردید. با مراجعه به مراکز بیماران دیابتی نوع 2 و پس از توضیح اهداف مطالعه و اخذ رضایت ‌نامه برای شرکت در مطالعه، پرسش‌نامه بین بیماران توزیع و اطلاعات جمع‌آوری شد. داده‌های مطالعه از طریق پرسش‌نامه 6 قسمتی جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-18 و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، کای‌دو، تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری کمتر از 5 درصد تجزیه تحلیل گردید.یافته‌ها: 9/48% شرکت‌کنندگان در مرحله پیش تفکر و تنها 15% افراد در مرحله نگهداری بودند. میانگین ورزش در روز 6/20±9/11 دقیقه بود که میانگین آن در گروه نگهداری بطور معنی‌داری بیشتر از بقیه گروه‌ها بود ارتباط معنی‌دار معکوسی بین میانگین ورزش در روز با منافع درک شده و ارتباط مستقیم معنی‌داری با فرایندهای تغییر، خودکارامدی و تعادل تصمیم‌گیری وجود داشت. تعداد دفعات ورزش در هفته بیماران با میانگین خودکارامدی ارتباط مستقیم معنی‌داری داشت (001/0P<).نتیجه‌گیری: اکثریت بیماران برنامه‌ ای برای فعالیت بدنی در 6 ماه آینده نداشتند و سطح فعالیت بدنی بیماران نامطلوب بود. با توجه به ارتباط خودکارامدی و تعادل تصمیم گیری با میانگین ورزش در روز و دفعات ورزش، تدارک برنامه‌ های آموزشی با تمرکز روی این سازه‌ها می‌تواند به بهبود سطح فعالیت بدنی کمک کندواژه‌های کلیدی: فعالیت بدنی، دیابت، الگوی مراحل تغییر، خودکارامدی، فرایندهای شناختی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of physical activity status in patients with type 2 diabetes based on Tran Theoretical model
چکیده انگلیسی مقاله Background: Diabetes is a major problem for health systems and physical activity is one of the most important modifiable and life style factors to management of diabetes. This study aimed to determine the status of physical activity (PA) in patients with type 2 diabetes based on Trans Theoretical model (TTM).Methods: This study was conducted on 393 diabetic patient’s type 2 diabetes in 2013 at the city of Khorramabad, participants were selected by convenience sampling method. Data were collected through a questionnaire consisted of 5 parts and were analyzed with using the statistical software SPSS-18 and Pearson correlation coefficients, chi-square test, t-test and ANOVA test. The P-value for statistical significance is defined as P < 0.05Findings: In this study the majority of participants (48.9%, 192 patients) were in pre contemplation stage and only 15% of them were in the action and maintenance stages. Mean minutes of PA was 20.6±11.9 and the mean of PA in maintenance group was significantly higher than other groups. A negative significant relationship was found between the average daily PA and perceived benefits, and a positive significant correlation with processes of change, self-efficacy and decision balance. Frequency of PA in week had a positive significant correlation with self-efficacy.Conclusion: The majority of patients had no a plan to exercise in the next 6 months and physical activity levels of the patients were poor. Regarding the relationship between self-efficacy and decision balance with an average of exercise time in day and frequency of exercise in week provision of educational programs focusing on these structures can help to improve the level of physical activity.Key Words: Physical Activity, Diabetes, TTM, Self-Efficacy, Process of Change
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حشمت اله حيدري |
مربي، گروه پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي لرستان، خرم آباد، ايران، دانشجوي دکتري، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

غلامرضا شريفي راد |
استاد، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

عزيز کامران |
استاديار، گروه بهداشت عمومي، دانشکده علوم پزشکي خلخال ، دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، اردبيل، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1323
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات