تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۸۳۰-۸۳۸

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستان حضرت زهرا (س) اصفهان)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه با توجه به دگرگونی‎های صورت گرفته در سازمان‎ها و محیط آن‌ها، اهمیت منابع انسانی افزایش یافته است. یکی از مسایل مطرح در این زمینه پدیده سکوت سازمانی می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی نحوه تأثیر خودپنداره، هویت سازمانی و ارزش‎های سازمانی بر سکوت سازمانی و هم‌چنین بررسی نقش تعدیل‌کنندگی متغیر خودپنداره و ارزش‎های سازمانی بر رابطه بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی در بین کارکنان بیمارستان حضرت زهرا (س) اصفهان انجام شده است.روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی است و شامل 5 فرضیه می‌باشد که برای بررسی این فرضیات از پرسش‌نامه محقق ساخته که شامل 49 سؤال بود، استفاده گردید. ضریب پایایی کلی پرسش‌نامه 912/0به دست آمد که از پایایی لازم برخوردار بود. حجم جامعه آماری مورد نظر 160 نفر می‌باشد. لذا بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی از بین آن‎ها نمونه‎ی آماری انتخاب گردید و در نهایت 70 پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. هم‌چنین از نرم‌افزار Spss18 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سکوت سازمانی تحت تأثیر هویت سازمانی، خودپنداره و ارزش‎های سازمانی قرار دارد و هر کدام از آن‌ها دارای همبستگی منفی با سکوت سازمانی می‎باشند. هم‌چنین نتایج نشان داد که خودپنداره رابطه بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی را تعدیل می‎کند ولی ارزش‎های سازمانی نقش تعدیل‌کنندگی در این رابطه ندارند.نتیجه‌گیری: با تقویت هویت سازمانی، خودپنداره مثبت کارکنان و ارزش‌های سازمانی می‌توان سکوت سازمانی را در میان افراد کاهش داد.واژه‌های کلیدی: سکوت سازمانی، هویت سازمانی، خودپنداره، ارزش‎های سازمانی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effects of Organizational Identify, Self Concept and Organizational Values on Organizational Silence Employees (Case Study: Hazrate Zahra Hospital)
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today, given the changes made in the organizations and their environment, the importance of human resources has increased. One of the issues raised in this regard is the organizational silence. The main purpose of this research is to study the manner of impact of self-concept, organizational identity and organizational values on organizational silence of employees of Hazrate Zahra Hospital in Isfahan and also to examine the existence of the balancing role of self- concept and organizational values variables in the relationship between organizational identity and organizational silence.Methods: This research was conducted using descriptive-metrical method and is five Hypotheses. To investigate this hypothesis, questionnaire which was made by the researcher containing 49 questions was used. Overall reliability coefficient 0.912 was obtained which had the necessary reliability. The population size is about 160 people. Therefore, based on random sampling, statistical sample was selected, Finally 70 questionnaires were collected. Also the SPSS software is used for analyzing the data.Findings: The finding of this research reveals that organizational silence is affected by organizational identity and self-concept.and each variables of organizational identity, self concept and organizational values have positive correlation with organizational silence. Also, results demonstrate that self-concept balances the relationship between organizational identity and organizational silence. The results also indicate that organizational values have not a moderator role in relationship between the organizational identity and organizational silence.Conclusion: By reinforcement organizational identify, self-concept and organizational values organizational silence can be reduced among individuals.Key Words: Organizational Silence, Organizational Identity, Self-concept, Organizational Values.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علي نصر اصفهاني |
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، گرايش تحول، دانشگاه اصفهان

رضا رادمهر |
کارشناسي ارشد مديريت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

فاطمه حاتم پور |
کارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد مبارکه، اصفهان، ايران

الهام حاتم پور |
کارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/888
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات