تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۸۱۳-۸۲۰

عنوان فارسی میزان خودکارآمدی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مقیاس خودکارآمدی پژوهشی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر انجام تحقیق در دانشجویان، باورهای آن‌ها نسبت به توانایی‌هایشان در این زمینه است. هم‌چنین آگاهی اساتید و مربیان از خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان، می‌تواند نقش به‌سزایی در تربیت دانشجویان پژوهشگر داشته باشد. هدف این پژوهش، تعیین میزان خودکارآمدی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مقیاس خودکارآمدی پژوهشی می‌باشد.روش‌ها: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه مقطعی است که در سال 1391انجام گرفت. جامعه آماری، همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 344 دانشجو به دست آمد. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه و سهم هر دانشکده یکسان (44 نفر) بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه استاندارد (شامل 7 بعد) با طیف لیکرت (5 گزینه‌ای) است. روش گردآوری اطلاعات مراجعه حضوری به دانشکده‌های مذکور بوده است. نوع آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه و t مستقل) و نرم‌افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها SPSS نسخه 21 می‌باشد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد، بعد اخلاق پژوهش بیشترین میانگین و بعد پژوهش کیفی کمترین میانگین را در بین ابعاد خودکارآمدی پژوهشی به خود اختصاص داده‌اند. هم‌چنین مقایسه نمره کلی خودکارآمدی پژوهشی با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی حاکی از این بود که تفاوت معنی‌داری بین نمره کلی خودکارآمدی پژوهشی با جنس، دانشکده و مقطع تحصیلی وجود ندارد (05/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Rate of Research Self-Efficacy among Students of Isfahan University of Medical Sciences Based On Research Self-Efficacy Scale
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of important factor in research activity of student is their credence to ability in this area. In addition, professors and lecturers acquaintance about research self-efficacy in student can play important role in researcher students. Therefore, the aim at this study is to determinate rate of research self-efficacy among students of Isfahan University of Medical Sciences based on Research Self-efficacy Scale in 2012.Methods: The study method is an applied survey research. Population is all students of Isfahan University of Medical Sciences and sample size based on Krejcie and Morgan table obtained 344 samples. Sampling method is randomly and share of callege is same. Data collection tool is questionnaire (include 7 dimensions) with Likert scale (5 grades). Then data were analyzed by T-test and ANOVA using SPSS 16 software.Findings: Finding showed that an ethics dimension has more mean and quality research dimension has lower mean. Also compare research self-efficacy scores with demographic characteristics suggests that there was not significant differences between total score of research self- efficacy with college type, sex and education degree (p>0.05).Conclusion: Since most of the subscales of research self-efficacy measure were, lower than average so holding suitable workshop, inclusion unit course in syllabi, forcing student to do research activity such as writing article in Lower educational levels are some of practical solutions that could create motivation for doing efficient research by student.Key Words: Research Self-efficacy, Isfahan University of Medical Science, Research Self-efficacy Scale
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نيره ‌السادات سليمان‌زاده نجفي |
کارشناسي ارشد، کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

حسن اشرفي‌ريزي |
استاديار، مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

زهرا کاظم‌پور |
مربي، گروه کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پيام نور، تهران، ايران

بهجت طاهري |
کارشناسي ارشد، علم‌سنجي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1812
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات