تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۸۰۶-۸۱۲

عنوان فارسی غذاهای گرم برمبنای عقاید مردم
چکیده فارسی مقاله مقدمه: غذاهای فراویژه و یا غذاهای عملکردی از دسته غذا- داروها محسوب می‌شوند که دارای خواص درمانی چشمگیری در پیشگیری و درمان انواع بیماری‌های دژنراتیو وسرطان‌ها می‌باشند. ترکیبات بیواکتیو اقلام مختلف غذایی متناسب بامزاج ذاتی بدن، روش زندگی، عملکرد جسمی و روحی و هم‌چنین اصول و مبانی طب سنتی می‌تواند در کنترل اختلالات مزمن و هزینه‌های اقتصادی مثمر ثمر واقع شود. بدین منظور مطالعه حاضر به بررسی باورها و عقاید مردم در خصوص خواص غذا- داروها برمبنای تأثیر سردی، گرمی آن‌ها می‌پردازد.روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر700 زن خانه‌دار اصفهانی از اردیبهشت تا بهمن ماه سال 90 اجراشده است. نمونه‌گیری باروش خوشه‌ای سیستماتیک انجام شد. با استفاده از پرسش‌نامه نظرات و باورهای شرکت‌کنندگان درخصوص خواص غذاها از دیدگاه طب سنتی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مستندات معتبر طب سنتی ایران از جمله کتب "قانون در طب"، "الشامل فی الصناعه الطیبه" و "مخزن الادویه" مقایسه گردید. آنالیز داده‌ها با استفاده از جدول اعداد متقاطع و تست آماری مک نمار در نرم‌افزار SPSS نسخه 20 اجرا شد.یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد که30 نوع از اقلام و فرآورده‌های غذایی عمدتا از دسته ادویه و چاشنی‌ها، میوه‌جات، انواع گوشت‌ها و انواع منابع کربوهیدرات‌های ساده و مواد شیرین‌کننده بودند که این اقلام مذکور تحت عنوان غذاهای با طبع گرم از نظر عموم شرکت‌کنندگان مطرح گردیدند. نتیجه حاصل از مقایسه‌ها حاکی از تطابق حدودا 50 درصدی اعتقادات زنان با مستندات مرتبط طب سنتی بود.نتیجه‌گیری: بررسی درصد توافق خواص مواد غذایی با مستندات، بیانگر لزوم تمرکز بر آموزش و فراهم‌سازی زمینه شناخت خواص غذا– داروها در زنان به عنوان مسؤول تغذیه خانواده می‌باشدکه می‌تواند در راستای پیشگیری، کنترل و درمان بیماری‌ها مفید واقع گردد.واژه‌های کلیدی: غذاهای گرم، غذاهای عملکردی، غذاهای فراویژه، طب سنتی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Hot food based on peoples’ belief
چکیده انگلیسی مقاله Background: Functional or nutraceuticals foods are known as food-drugs which have therapeutic effects in prevention and treatments of various kinds of degenerative diseases and cancers. The consumption of bioactive compounds of different food sources according to the intrinsic temper, lifestyle, physical and psychological body function and also the principles of traditional sciences, can be beneficial in the control of chronic disorders and economical costs. So, in this study, we assessed beliefs and attitudes of people about food-drug properties of diet, based on their hot or cold effects.Methods: In this cross-sectional study, 700 household Isfahanian women were selected by systematic cluster sampling methods, between April and Febrary Of 2012. The beliefs and attitudes of them about food properties were asked by questionnaire and then they compared to the key references of Traditional Medicine such as “Law in Medicine”, “Alshamel fi alsanaet altaiebeh” and “Makhzan aladvieh”. Data were analyzed by Crosstab and McNemar test with SPSS software, version 20Findings: Data showed that 30 mentioned types of food items and products were briefly from spice and seasonings, fruits, meat types, various kinds of simple carbohydrate sources and sweets. The comparison shows that approximately 50 percents of women’s beliefs were similar to the documents of traditional sciences.Conclusion: The assessment of the agreement percent between food item's properties and documents shows that focus on enhancing the education and recognition about food-drug properties are necessary for women as responsible of family feeding in order to disease prevention, control and treatment.Key Words: Hot Foods, Functional Food, Nutraceuticals, Traditional Medicine
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ليلا درويشي |
دانشجوي کارشناسي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

رضا غياثوند |
استاديار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

غلامرضا عسگري |
استاديار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

زهرا مقصودي |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات امنيت غذايي و گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1419
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات