تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۷۷۵-۷۸۵

عنوان فارسی بررسی ارتباط بار کاری ذهنی با اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرستاران بیمارستان الزهرا با استفاده از شاخص بار کاری NASAو CMDQ
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بارکاری ذهنی یک مفهوم کلی در ادبیات ارگونومی و فاکتورهای انسانی و یک ساختار پیچیده و چند بعدی است که به وسیله نیازهای کاری خارجی، محیط، فاکتورهای روانی و سازمانی، توانایی‌های ذهنی و سازمانی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.هدف از این مطالعه ارزیابی بارکاری ذهنی و تأثیر آن روی ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی در بین پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف بیمارستان می‌باشد.روش‌ها: این یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بود که روی 247 نفر از پرستاران مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان که به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند، در تابستان 1392 انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌ها از نسخه فارسی پرسش‌نامه تخصصی NASA-Tlx (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) ( برای اندازه‌گیری بار ذهنی) و از پرسش‌نامه ناراحتی‌های اسکلتی - عضلانی کرنل CMDQ)) استفاده شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS20 و به وسیله آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.یافته‌ها: ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی پرستاران به ترتیب با ابعاد بارکاری ناامیدی، بارکاری کل، نیاز زمانی، تلاش و نیاز فیزیکی رابطه معنی‌داری وجود داشت( 211/0، 216/0، 277/0، 277/0، 304/0 (r= ولی بین ابعاد بارکاری عملکرد و نیاز ذهنی با شیوع ناراحتی های اسکلتی- عضلانی در میان پرستاران رابطه مستقیم وجود نداشت (05/0p< 304/0r= )نتیجه‌گیری: میزان ناامیدی پرستاران ارتباط مستقیمی با ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی داشت. این نشان می‌دهد که استرس یک جز جدایی‌ناپذیر در محیط‌های کاری بیمارستان‌ها می‌باشد. بنابراین بایستی یکی از اولویت‌های اصلی مدیران بیمارستان‌ها کاهش استرس در محیط کار پرستاران باشدواژه‌های کلیدی: اختلالات اسکلتی عضلانی،پرستاران، بیمارستان، شاخص بارکاری NASA- TLX
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship mental workload with musculoskeletal disorders among Alzahra hospital nurses by NASA-TLX index and CMDQ
چکیده انگلیسی مقاله Background: Mental workload is a general concept in the literature of ergonomics and human factors That are affected by external working demands, environmental, psychological and organizational factors, organizational and mental abilities. The aim of this study was to assess the mental workload and its impact on musculoskeletal disorders among nurses employed at different parts of the hospital.Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed in summer 2013 on 247 randomly selected nurses were employed In the Alzahra hospitals in Isfahan. The Persian version of NASA-TLX (measuring mental load) specialized questionnaire and Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ) were used for data collection. Data collected analyzed use to SPSS 20 statistical software and Pearson, Spearman and multiple linear regression tests were performed.Findings: Pearson and Spearman correlation test showed significant there was relationship between the nurses musculoskeletal disorders and dimensions of workload frustration, total workload, temporal demand, effort and physical demand (r=0.304,0.277,0.277,0.216, 0.211) respectively. But was no significant relationship between the nurses musculoskeletal disorders and dimensions of workload performance and mental demand (P>0/05).Conclusion: The nurses' frustration was a direct correlation with musculoskeletal disorders. This shows that stress is an inseparable component in hospital workplaces. Thus reduce stress should be one of the main priorities of hospitals administrators in the nurse workplace.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان الله حبيبي |
استاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اكبر حسن زاده |
مربي، گروه آمار و اپيدميولوژي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محبوبه مهدوي راد |
كارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ايران

محمدرضا طاهري |
کارشناسي ارشد بهداشت حرفه‌اي گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1834
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات