تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۷۵۲-۷۶۵

عنوان فارسی بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک: کاربرد مدل پرسید
چکیده فارسی مقاله مقدمه: افراد مشغول به کار در مشاغلی مانند پرستاری دارای استرس فراوان و در معرض ابتلا به اختلالات اضطرابی(Anxiety disorders) می‌باشند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه آموزشی آرام‌سازی کاربردی براساس PRECEDE model بر کاهش اضطراب پرستاران در سال 1392-1391بود.روش‌ها: در این مطالعه مداخله‌ای با گروه شاهد، 40 کارشناس پرستاری از بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در گروه مداخله و 40 کارشناس پرستاری از بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) شهر اراک در گروه شاهد قرار داشتند، گروه مداخله و شاهد به صورت تخصیص تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش اضطراب از پرسش‌نامه (State-Trait Anxiety Inventory) Spielberger و جهت مداخله از پرسش‌نامه طراحی شده براساس PRECEDE model استفاده گردید. مداخله به مدت 7 جلسه و هر جلسه 60 تا 90 دقیقه انجام گردید. تکمیل پرسش‌نامه قبل، بلافاصله و شش ماه بعد از مداخله صورت گرفت. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار( 05/0p< )معنی‌دار در نظر گرفته شد.یافته‌ها: میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (3/0=P ). اما بلافاصله بعد از مداخله و نیز 6 ماه بعد از مداخله میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان در گروه مداخله به طور معنی‌دار کمتر از گروه شاهد شد (001/0P<). بلافاصله و نیز 6 ماه بعد از مداخله میزان عوامل مستعدکننده، قادرکننده، تقویت‌کننده و رفتارهای مقابله با اضطراب در گروه مداخله نسبت به شاهد افزایش معنی‌دار داشت (001/0P<).نتیجه‌گیری: یافته‌ها تأثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسید را جهت کاهش اضطراب پرستاران تأیید می‌نماید. به نظر می‌رسد استفاده از مداخله‌های آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید (به خصوص آموزش‌های بهبود سلامت جسمی و روحی) بتواند در جمعیت‌های خاص و در کل جامعه باعث ارتقای سلامت و افزایش کارایی جامعه مورد نظر شود.واژه‌های کلیدی: اضطراب، پرستاران، مداخله آموزشی، مدل پرسید
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effectiveness of PRECEDE model for health education on anxiety of nurses employed in hospitals of Arak University of Medical Sciences: application of PRECEDE model constructs Anxiety of nurses and PRECEDE model.
چکیده انگلیسی مقاله مقدمه: افراد مشغول به کار در مشاغلی مانند پرستاری دارای استرس فراوان و در معرض ابتلا به اختلالات اضطرابی(Anxiety disorders) می‌باشند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه آموزشی آرام‌سازی کاربردی براساس PRECEDE model بر کاهش اضطراب پرستاران در سال 1392-1391بود.روش‌ها: در این مطالعه مداخله‌ای با گروه شاهد، 40 کارشناس پرستاری از بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در گروه مداخله و 40 کارشناس پرستاری از بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) شهر اراک در گروه شاهد قرار داشتند، گروه مداخله و شاهد به صورت تخصیص تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش اضطراب از پرسش‌نامه (State-Trait Anxiety Inventory) Spielberger و جهت مداخله از پرسش‌نامه طراحی شده براساس PRECEDE model استفاده گردید. مداخله به مدت 7 جلسه و هر جلسه 60 تا 90 دقیقه انجام گردید. تکمیل پرسش‌نامه قبل، بلافاصله و شش ماه بعد از مداخله صورت گرفت. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار( 05/0p< )معنی‌دار در نظر گرفته شد.یافته‌ها: میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (3/0=P ). اما بلافاصله بعد از مداخله و نیز 6 ماه بعد از مداخله میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان در گروه مداخله به طور معنی‌دار کمتر از گروه شاهد شد (001/0P<). بلافاصله و نیز 6 ماه بعد از مداخله میزان عوامل مستعدکننده، قادرکننده، تقویت‌کننده و رفتارهای مقابله با اضطراب در گروه مداخله نسبت به شاهد افزایش معنی‌دار داشت (001/0P<).نتیجه‌گیری: یافته‌ها تأثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسید را جهت کاهش اضطراب پرستاران تأیید می‌نماید. به نظر می‌رسد استفاده از مداخله‌های آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید (به خصوص آموزش‌های بهبود سلامت جسمی و روحی) بتواند در جمعیت‌های خاص و در کل جامعه باعث ارتقای سلامت و افزایش کارایی جامعه مورد نظر شود.واژه‌های کلیدی: اضطراب، پرستاران، مداخله آموزشی، مدل پرسید
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا ابراهيمي عراقي نژاد |
کارشناسي ارشد آموزش بهداشت ، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

آذر طل |
دکتري تخصصي، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

داود شجاعي زاده |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

محبوبه خورسندي |
دکتري تخصصي، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اراک، اراک، ايران

فهيمه باقري |
کارشناسي ارشد آموزش بهداشت ، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1713
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات