تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۷۱۹-۷۲۸

عنوان فارسی اندازه‌گیری فاکتورهای مؤثر بر نیروی چنگش بر اساس استاندارد پیشنهادی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اندازه‌گیری نیروی چنگش یکی از پارامترهایی است که در پزشکی و علم ارگونومی کاربرد دارد. این مطالعه دارای 2 هدف اصلی بود. اول تعیین رابطه بین عوامل آنتروپومتریک بر قدرت چنگش دست، دوم اولویت‌بندی این متغیرها در پیش‌بینی قدرت چنگش دست.روش‌ها: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و بر روی 204 نفر انجام شد و 14 بعد دست با استفاده از کولیس دیجیتالی (ساخت شرکت Mitutoyo، ژاپن) با رزولوشن 01/0 میلی‌متر و دقت 01/0 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. قدرت چنگش در کلیه افراد شرکت‌کننده در این پژوهش به وسیله دستگاه داینامومتر مدل jamar مطابق توصیه انجمن درمانگران دست آمریکا (ASHT یا American Society of Hand Therapists) اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین قدرت چنگش و ابعاد دست رابطه مستقیم وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد رابطه مستقیمی بین ابعاد دست، طول قد، شاخص توده بدن و قدرت چنگش وجود دارد و دست غالب به‌طور معنی‌داری قوی‌تر از دست دیگر بود.فاکتور قد با ضریب همبستگی 63/0 و بعد از آن بیشترین پهنای دست (عمودی) با ضریب همبستگی 33/0 در قدرت چنگش نقش به‌سزایی داشته است.نتیجه‌گیری: از آن‌جا که وسیله‌ی اندازه‌گیری قدرت چنگش در همه صنایع وجود ندارد لذا به راحتی می‌توان از پارامترهای قد و پهنای دست برای پیش‌بینی قدرت چنگش دست افراد استفاده نمود.واژه‌های کلیدی: استاندارد ASHT ، نیروی چنگش ، حالت چنگش، آنتروپومتری
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Measuring factors affecting grip strength base on ASHT (American society of hand therapists
چکیده انگلیسی مقاله Background: Measurement of grip strength is important in medical and ergonomy science. This study has two main aims. First, determine the relationship between anthropometric variables and grip strength, tow Prioritization of these variables in predicting grip strength.Methods: In this applied research , 204 people were participated and their hands were measured by Digital caliper (Model: Mitutoyo Corp., Tokyo, Japan ,resolution 0.01 mm and precision 0.01 mm). Grip strength was measured using the Jamar hand dynamometer The testing position was as recommended by The American Society Of Hand Therapists (ASHT).Findings: The results showed that there is a direct relationship between the hand dimensions and Grip strength. Pearson correlation coefficient indicates a direct relationship exists between the hand dimensions, height, body mass index, and grip strength. Dominant hand was significantly stronger than the other (p< 0.001).Conclusion: The results show a strong correlation between anthropometric factors and grip strength. Height factor with a correlation coefficient of 0.63, then the maximum width (vertical) with a correlation coefficient of 0.33 have had a significant role in grip strength. Therefore, the height and hand width parameter scan be used to predict grip strength.Key Words: Standard ASHT, Grip strength, Grip position, Anthropometric
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله شيوا سوري |
دانشجوي کارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، اصفهان ، ايران

احسان اله حبيبي |
استاد ، گروه بهداشت حرفه اي ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، اصفهان ، ايران

اکبر حسن زاده |
مربي ، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، اصفهان ، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1612
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات