تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۶۹۷-۷۰۷

عنوان فارسی ارزیابی کارایی جاذب هلمهولتز طراحی شده در کاهش صدای فرکانس پایین ناشی از کانال های هوا و سیستم‌های تهویه
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: با توجه به عوارض غیر قابل جبران سر و صدا در جامعه و محیط‌های صنعتی، کاهش آلودگی صوتی در منبع تولید صوت بهترین و مؤثرترین راه کنترلی است. فیلتر آکوستیکی ) سایلنسر( ابزاری است که از انتقال امواج صوتی جلوگیری می‌کند. نوعی از این سایلنسر، جاذب هلم هولتز (تقویت‌کننده با شاخه فرعی) می‌باشد که برای فرکانس‌های پایین و زیر 200 هرتز مانند صدای فن و کانال‌ها مناسب می‌باشد. هدف این مقاله بررسی کارایی جاذب طراحی شده در کاهش صدای‌های پایین می‌باشد.روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی است. جاذب هلمهولتز طراحی شده روی کانالی مشابه کانال تهویه نصب شد. با استفاده از نرم افزار پردازش و تولید سیگنال (MATLAB) ، سیگنال‌هایی در فرکانس‌های بسیار پایین 250 تا 500 هرتز تولید و از طریق بلندگو در طول کانالی پخش شد. سپس با مقایسه تراز فشار صوت قبل و بعد از جاذب هلمهولتز میزان صوت کاهش یافته را در فرکانس‌های مختلف بررسی و پردازش سیگنال‌های داخل کانال و تهیه الگوریتم صدا در کانال توسط نرم‌افزار MATLAB انجام شد.یافته‌ها: بیشترین کاهش صدا در فرکانس 125 هرتز در بین جاذب‌های هلمهولتز، با قطر محفظه 63 میلی متر و قطر دهانه جاذب 1 سانتی متر بود. میزان کاهش صدا در فرکانس 125 هرتز بیشترین و 500 هرتز کمترین بود. با توجه به اندازه‌گیری‌های انجام شده در فرکانس 125 هرتز با افزایش صدا توسط جاذب‌ها و هم‌چنین با افزایش قطر دهانه جاذب، میزان جذب صدا کاهش می‌یابد.نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که جاذب‌های هلمهولتز طراحی و نصب شده در کانال در فرکانس مشخصی از صدای با فرکانس‌های پایین بیشترین کاهش صوتی را خواهد داشت که این کاهش در جاذب‌های با سایز کوچکتر مشهودتر بود و هم‌چنین با افزایش قطر محفظه جاذب‌های هلمهولتز و افزایش سطح مقطع گردنه در جاذب‌ها میزان جذب صدا کاهش پیدا کرد. با توجه به این‌که استفاده بیشتر از وسایل جدید در محیط‌های عمومی نظیر سیستم‌های تهویه، کمپرسورها، رایانه، پرینتر و غیره مشکلات دیگری را در ارتباط با صدای با تراز نه چندان بلند اما آزاردهنده در فرکانس‌های کم ایجاد نموده است، در نتیجه با تعیین محدوده فرکانسی مؤثر جاذب هلمهولتز، می‌توان از آن به عنوان وسیله‌ای مؤثر و کارامد جهت کاهش یا حذف صدا استفاده نمود.واژه‌های کلیدی: کاهش صدا ، جاذب هلمهولتز ، سایلنسر
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Noise reduction efficiency of Helmholtz resonator in simulated channel of HVAC system
چکیده انگلیسی مقاله Background: Given the fact of irrecoverable consequences of noise in industrial societies and the environment, acoustic filter (Silencer) is an instrument which obstacles the transmission of sound waves. A sort of this silencer is Helmholtz Resonator (branch amplifier) which comes to sound appropriate for low and below 200 Hz frequencies in fan and channel noise. The purpose of this article is investigating the efficiency of designing resonator in decreasing low noises.Methods: This is an experimental study. The designed Helmholtz resonator was installed in a channel analogous to ventilation channel. Through using MATLAB software, there were produced signals at very low frequencies of 250-500 Hz and transmitted through a channel by means of a speaker. Afterwards, Comparing the sound pressure level before and after (existence of) Helmholtz resonator, the rate of decreased sound in various frequencies was considered and then the MATLAB software was used to process intra-channel signals and to prepare sound Algorithm in the channel.Findings: The most decrease of sound in the frequency of 125 Hz among Helmholtz resonators befalls when there is chamber diameter of 63 millimeters and resonator's 1cm-caliber. The decrease of sound was at its pinnacle at the frequency of 125 Hz and at its nadir at the frequency of 500 Hz. Given the fact of already conducted measurements at the frequency of 125 Hz, forthwith the increase of sound through resonators and also increase in diameter of resonator's mouth, the rate of sound resonance will be decreased.Conclusion: This research showed that the designed and installed-in-channel Helmholtz resonators at a certain frequency of low-frequency sound demonstrated the soundest decrease. This very decrease was more obvious in smaller resonators. Additionally, the increase in the Helmholtz resonators' chamber volume and their neck's pass area are negatively associated with the rate of sound resonance.As a result, determining the effective frequency range of the Helmholtz resonator, this very kind of resonator could be applied as an effective and efficient instrument of removing or decreasing noise.Key Words: Noise Reduction, Silencer, Helmholtz Resonator
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسينعلي يوسفي |
هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران

فرهاد فروهرمجد |
هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران

سميه بلقن آبادي |
دانشجوي کارشناسي ارشد گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1535
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات