تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۶۸۵-۶۹۶

عنوان فارسی مقایسه سیستم‌های آبرسانی توزیع ثقلی و پمپاژ مستقیم از نظر فشار، نشت و کیفیت آب با استفاده از مدل water Gems v۳/۰ ( مطالعه موردی شبکه آبرسانی شهر بروجن )
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فشار نقاط مصرف در شبکه‌های آبرسانی یکی از مهم‌ترین پارامترهای هیدرولیکی است که می‌تواند در مدیریت بهینه شبکه‌های توزیع آب مورد استفاده قرار گیرد. از آن‌جایی که فشار، اثرات متفاوتی بر پارامترهای مختلف مدیریت شبکه، هم‌چون عملکرد هیدرولیکی، قابلیت اطمینان، پایداری شبکه و نشت دارد لذا کنترل آن از اهمیت بسیاری در سطوح مختلف مدیریتی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده با اجرای برنامه برای دوشبکه توزیع آب شهری وضعیت فشار، نشت و کیفیت آب در نقاط مختلف شبکه مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.روش‌ها: به‌منظور مدل‌سازی شبکه از نرم‌افزار water Gems v3/0 استفاده شد. با استفاده از این نرم‌افزار، شبکه به دو صورت ثقلی و پمپاژ مستقیم، مدل و طراحی گردید.یافته‌ها: در زمان مینیمم مصرف، فشار در 45 درصد از گره‌های شبکه توزیع ثقلی بالای 70 متر می‌باشد، در حالی که در پمپاژ مستقیم به جز دو گره، فشار از 60 متر تجاوز نکرد. در زمان ماکزیمم مصرف فشار در 15 درصد از گره‌های شبکه توزیع ثقلی و 35% از شبکه پمپاژ مستقیم کمتر از 30 متر می‌باشد. میزان نشت آب در شبکه توزیع ثقلی در زمان مینیمم مصرف 43% بیشتر از حالت مشابه در پمپاژ مستقیم می‌باشد. نتایج نشان داد که میزان کلر باقی‌مانده در 62% از لوله‌های شبکه پمپاژ مستقیم در حد استاندارد و در 100% از لوله‌های موجود در شبکه توزیع ثقلی کمتر از حد استاندارد بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه با مقایسه پارامترهای فشار، میزان نشت، سن آب و میزان کلر باقیمانده، بین دو سیستم توزیع ثقلی و استفاده از ایستگاه‌های پمپاژ مستقیم آب، نشان داده شد که کلیه این پارامترها در شبکه پمپاژ مستقیم در شرایط مطلوب‌تر و نزدیک‌تر به مقادیر استاندارد آن می‌باشند.واژه‌های کلیدی: نشت، سیستم آبرسانی، شبکه توزیع، کلر باقیمانده، Water Gems
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The comparison of two water supply systems (gravity distribution and direct pumping) from the viewpoint of pressure, leakage and quality of water using water Gems v3/0 model (Case study: Boroujen water supply network)
چکیده انگلیسی مقاله Background: The pressure of consumption spots in eater supply systems is one of the most important hydraulic parameters can be used in optimized management of water distribution networks. Since the pressure has some different effects on various parameters of the network management including its hydraulic functions, reliability, stability and leakage, its control is of great importance in different management levels. Performing the plan for two water supply systems, this paper aimed to analyze and compare the pressure, leakage and quality of water in different spots of the network.Methods: For modeling the network, the software of Water Gems v3/0 was used. It designed and modeled the current network in forms of gravity distribution and direct pumping.Findings: at the minimum time of consumption, the pressure in 45 percent of junctions of the gravity distribution network is more than 70 meters; while in the direct pumping, except two junctions, it is not more than 60 meters. At the maximum time of consumption, pressure in 15 percent of junctions of the gravity distribution network and 35 percent of the direct pumping is less than 30 meters. The rate of water leakage in gravity distribution network at the minimum time of consumption is 43 percent more than that of direct pumping network. The rate of remained CL in 62 percent of pipes of direct pumping network is standard and in 100 percent of pipes of gravity distribution network is less than standard.Conclusion: Comparing the parameters of pressure, leakage rate, water age and rate of remained CL between two systems of gravity distribution and direct pumping, this study indicated that all of these parameters in direct pumping network are in better conditions and closer to its standard rates.Key Words: Leakage, Water Supply System, Distribution Network, Remained CL, Water Gems
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهربان صادقي |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران

امين تاجي اشکفتکي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي عمران، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج، ياسوج، ايران

حسن هاشمي |
کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سعيد حسيني |
مربي، گروه عمران، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه آزد اسلامي واحد ياسوج، ياسوج، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1348
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات