تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۶۵۵-۶۶۸

عنوان فارسی ارزیابی تغذیه ای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا در اصفهان در سال ۱۳۹۰
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سوء‌تغذیه از عوامل مهمی است که مدت بستری در بیمارستان را افزایش می‌دهد، از طرفی تغذیه مناسب، نتایج بالینی بیماران بدحال را بهبود می‌بخشد. با توجه به انجام ارزیابی‌های اندک در این زمینه، در این مقاله بر آن هستیم تا به ارزیابی شاخص‌های آنتروپومتریک و بیوشیمیایی‌ بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بپردازیم.روش‌ها: این مطالعه بر روی 100 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا در اصفهان انجام شد. اندازه‌گیری‌ها شامل قد، وزن، انرژی دریافتی، انرژی مورد نیاز فرد و هم‌چنین اندازه‌گیری محیط میانه‌ی دور بازو و دمای بدن بود. شاخص‌های بیوشیمیایی نیز دو مرتبه اندازه‌گیری شده‌اند. شاخص‌های کیفی اندازه‌گیری شده شامل نوع بیماری، عفونت، زخم بستر، تهویه و نوع تغذیه‌ی بیمار بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS16 صورت گرفته است.یافته‌ها: انرژی دریافتی در 61% در این بیماران کمتر از انرژی مورد نیاز آن‌ها می‌باشد و تنها 39% از آن‌ها انرژی کافی را دریافت کرده‌اند. سطح سرمی پتاسیم، فسفر و میزان آلبومین سرم در محدوده‌ی طبیعی و میانگین کراتینین بالاتر از محدوده‌ی طبیعی قرار داشت. میزان دور بازو در 69% بیماران نسبت به اندازه‌گیری روز اولشان کاهش یافت. بیشترین نوع تغذیه در بیماران مربوط به تغذیه با گاواژ بود (54%). اصلی‌ترین علت بستری شدن، انواع جراحی به‌خصوص جراحی پس از سوانح مانند حوادث رانندگی بوده است.نتیجه‌گیری: بیماران بستری در بخش ICU در معرض سوء تغذیه بیمارستانی می‌باشند و نیازمند مراقبت‌های ویژه تغذیه‌ای هستند.واژه‌های کلیدی: سوء تغذیه، ارزیابی تغذیه‌ای، بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Nutritional AssessmentofICU impatients in Alzahra Hospital
چکیده انگلیسی مقاله Background: Malnutrition is of importance factors that cause the increasing of hospitalization duration and effects on the development of main diseases. Therefore, we are going to assess the nutritional indices among ICU impatients.Methods: Height, weight, received necessary energy for subjects were measured. Also circumference of mid-arm and body temperature was measured twice within a week interval. Biochemical indices including Albumin, Creatinine, counting of Lymphocytes, Sodium, Potassium, Phosphorus and Magnesium were measured. Among qualitative indices, kind of disease, infection, bedsore, taking oral ventilation and the kind of nutrition can be mentioned. Analysis of data has been carried out by SPSS16 software.Findings: Energy intake in 61% of ICU impatients is less than their energy needing and just 39% of them had sufficient energy intake. Serum potassium, magnesium and albumin were in normal range. The mean of creatinine level was higher than the normal range. The most type of nutrition that they take the energy by it was Gavaj about 54%. The most common cause for hospitalization in this ward has concerned about all kinds of surgery, especially post-accident surgery including driving accidents surgery.Conclusion: ICU impatients have been exposed to hospital malnutrition and need special nutritional care.Key Words: Malnutrition, Nutritional Assessment, ICU Impatients
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الناز دانش آزاد |
مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

ليلا آزاد بخت |
مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

فلورانس نعماني |
مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

سعيد عباسي |
استاديار دانشکده پزشکي، بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

فاطمه شيراني |
مركز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

پيمان اديبي |
استاد گروه داخلي. دانشکده پزشکي،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/985
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات