تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۶۴۱-۶۵۴

عنوان فارسی ارتباط شاخص گلیسمیک و بار گلیسمیک رژیم غذایی با بیماریهای قلبی عروقی: مروری بر شواهد اپیدمیولوژیک
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سبک زندگی افراد جامعه خصوصا عوامل غذایی نقش مهمی در افزایش روزافزون بیماری‌های قلبی و عروقی دارد. با توجه به دریافت‌های غذایی کربوهیدرات به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، توجه به نوع کربوهیدرات مصرفی در بروز بیماری‌های قلبی و عروقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف مروری بر مطالعات پیشین در زمینه ارتباط بین نمایه گلیسمیک و بار گلیسمیک رژیم غذایی با بیماری‌های قلبی و عروقی انجام گرفت.روش‌ها: با استفاده از موتور جستجوی Pubmedو کلیدواژه‌هایی مانند glycemic index ، glycemic load،cardiovascular disease وcoronary heart disease مقالات با طراحی‌های مقطعی، کارآزمایی بالینی، کوهورت آینده‌نگر انتخاب شدند.یافته‌ها: نتایج مطالعات ناهمسو است اما نشان می‌دهد دریافت رژیم غذایی با نمایه و بار گلیسمیک پایین دارای اثرات مفیدی بر متابولیسم گلوکز و غلظت چربی‌های سرم چربی‌ها در بدن می‌باشد و به عنوان یک عامل محافظتی در بیماری‌های قلبی و عروقی مطرح می‌شود.نتیجه‌گیری: شواهد موجود رابطه‌ای قطعی بین نمایه گلیسمیک و بار گلیسمیک با بیماری‌های قلبی عروقی را گزارش نکرده‌اند. انجام مطالعات بیشتر و دقیق‌تر ضروری به نظر می‌رسد.واژه‌های کلیدی: کربوهیدرات، نمایه گلیسمیک، بار گلیسمیک، بیماری‌های قلبی عروقی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Dietary glycemic index and glycemic load in relation to cardiovascular disease risk factors: A review of current evidence
چکیده انگلیسی مقاله Background: In recent years, changes in lifestyle behaviors particularly change in dietary patterns have increased the risk of cardiovascular diseases.In most of the developing countries, the consumption of carbohydrate has increased , but the effect of high glycemic index (GI) andhigh glycemic load (GL) of dietary carbohydrates on the etiology of cardiovascular disease has not been well studied. The aim of the present study is to review the previous evidence about the association between the dietary GI and GL and cardiovascular disease risk factors.Methods: A literature search in PubMed databases was done with keywords ‘glycemic index’ , ‘glycemic load’, ‘cardiovascular disease’, ‘coronary heart disease’. In this review, the entire cross - sectional, prospective cohort and clinical trial studies from January 1960 until December 2012 were included.Findings: Although the results of previous studies were inconsistence, low glycemic index and glycemic load is associated with risk factors of cardiovascular disease such as decrease fasting blood glucose as well as elevated serum of high density lipoprotein (HDL) cholesterol, lower level of triglyceride (TG) concentration and inflammation.Conclusion: Taken together all mentioned studies, low glycemic index and load is associated with risk factors of cardiovascular disease. More research is required to determine the definite association between dietary glycemic index and glycemic load and cardiovascular disease.Key Words: Carbohydrate, Glycemic Index, Glycemic Load, Cardiovascular Disease
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فاطمه شيراني |
دانشجوي دکتراي تغذيه، مرکز تحقيقات تغذيه و بيماري‌هاي متابوليک، گروه تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

فاطمه زريباف |
کارشناس ارشد علوم تغذيه، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

احمد اسماعيل‌زاده |
دانشيار، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1437
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات