تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۹۹-۱۰۷

عنوان فارسی بررسی میزان شیوع غیبت از کار و عوامل مؤثر برآن در یکی از صنایع استان مازندران در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه: غیبت از کار، می‌تواند به‌طور جدی تأثیر منفی بر کسب و کار داشته باشد. این مطالعه جهت ارزیابی وضعیت سلامت شغلی کارکنان این صنعت براساس شاخص‌های غیبت و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت.روش‌ها: این مطالعه از نوع طولی بود. 128پرونده حادثه منجر به غیبت در سال‌های 86 تا 91 مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه غیبت ناشی از کار، براساس شاخص‌های نرخ زمان از دست رفته، میزان کل موارد غیبت، میزان موارد غیبت به علت بیماری، میزان فرکانس غیبت، میانگین تعداد روزهای غیبت به ازاء هر فرد و فاکتور برادفورد محاسبه شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و آزمون‌های مربع کای و آنالیز واریانس و نسبت شانس استفاده شد. یافته‌ها: نرخ زمان ازدست رفته، میزان کل موارد غیبت، میزان موارد غیبت به علت بیماری،مجموع کل روزهای غیبت از کار غیرموجه و میانگین تعداد روزهای غیبت به ازاء هر فرد به ترتیب 956/0، 055/1، 726/0، 3265/0 و 41/216% بود. هم‌چنین فاکتور تجمعی برادفورد در سال های 89 ، 90 و 91 به ترتیب 86 ، 19 و 71 به دست آمد. براساس نتایج آزمون‌های آماری، مشخص شد که بین عامل وقوع حادثه و غیبت (032/0 = P)، ماه وقوع و غیبت (048/0 P=)، ماهیت آسیب‌دیدگی و غیبت از کار (016/0P=)، شیفت کاری و فاکتور برادفورد (04/0 P=)، فاکتور برادفورد و عامل حادثه (032/0 P=) و حقوق دریافتی و زمان وقوع حادثه (024/0 P=) ارتباط معنی‌داری وجود داشت.نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه، آمار غیبت از کار در سال 91 بیشتر از سال‌های قبل بود که بایستی علت‌یابی و کنترل شود. هم‌چنین مشخص شد که موارد مختلفی می‌تواند بر روی میزان غیبت ناشی از کار مؤثر باشد، از جمله این عوامل می‌توان به سن افراد، نوبت کاری، وضعیت استخدامی افراد، نوع حادثه، ماه‌های سال و … اشاره کرد. با بررسی و علت‌یابی غیبت ناشی از کار، می‌توان آمار آن را در سازمان کاهش داد و در نتیجه آن بهره‌وری و تولید را افزایش داد.واژه‌های کلیدی: غیبت از کار، نرخ زمان از دست رفته ، میزان کل مواردغیبت، میزان مواردغیبت به علت بیماری، مجموع کل روزهای غیبت ازکارغیرموجه، میانگین تعداد روزهای غیبت به ازاء هر فرد، فاکتور برادفورد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Prevalence of absenteeism and its effective factors in the industry of Mazandaran province in 2007-2012
چکیده انگلیسی مقاله Background: Absenteeism from work can have serious negative impact on work. The aim of this study was to assess the prevalence of absenteeism and its effective factors in the industry of Mazandaran province.Methods: This study was a longitudinal study that coducted on 128 accident cases led to absenteeism in 2007 to 2012. Absenteeism from work was calculated by using of the absenteeism indicators including Lost Time Rate, Gross Absence Rate, Sick Absence Rate, Unauthorized Absence Rate, Average Absence per Employeeand Cumulative Bradford factor. After collecting the data, for analyzing the results, SPSS version 20 software and chi-square tests and analysis of variance and odds ratios were used.Findings: Results showed that the rate of loss of time, the total amount of absenteeism, absenteeism due to sickness, total days of unauthorized absence from work and the average number of days of absence per individual were 0.956%, 1.055%, 0.726%, 0.3265% and 216.41% respectively. Also Cumulative Bradford factor in 2010, 2011 and 2012, was 86, 19 and 71 respectively. Between the accident factor and absenteeism, month of occurrence and absenteeism, nature of injury and absenteeism, work shift and Cumulative Bradford factor, Cumulative Bradford factor and accident factor, and the salary and incident were statistically significant relationship.Conclusion: Based on the results, absenteeism from work in 2012 was more than years ago, that shoud be detect and control. Also, it was found that several factors such as age, shift work, employment status, type of accident, months of the year and can be affect on the rate of absenteeism from work. Study of absenteeism from work can be reduced the prevalence of absenteeism in the organizations and thus, increased productivity and production.Key Words: Absenteeism from Work, LTR, GAR, SAR, UAR, AAE, BF
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد امين موعودي |
عضو هيأت علمي، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران ، ساري، ايران

مهرانه شعباني |
کارشناس، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مازندران ، ساري، ايران

جعفر اکبري |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1892
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات