تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۸۸-۹۸

عنوان فارسی میزان انطباق واحدهای مامایی و وازکتومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با معیارهای مطلوب کنترل عفونت این مرکز و عوامل مرتبط با آن
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: پرسنل بهداشتی به خصوص ماماها و پزشکان با رعایت معیارهای کنترل عفونت می‌توانند خطر بروز عفونت‌های پس از جایگذاری آی یو دی (IUD) یا انجام وازکتومی و انتقال بیماری‌هایی مثل هپاتیت و ایدز را کاهش دهند. با توجه به آمار قابل توجه IUD و وازکتومی و وجود مشکل در زمینه کنترل عفونت در واحدهای بهداشتی و خلا تحقیقی موجود در واحدهای مامایی در بررسی متون؛ این پژوهش به منظور تعیین وضعیت کنترل عفونت در واحدهای مامایی و وازکتومی و میزان انطباق آن با معیارهای کنترل عفونت این مرکز انجام گرفت.روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی تحلیلی در سال 1391 و نمونه‌های پژوهش 78 نفر پرسنل ارایه دهنده‌ی خدمت شامل پزشک، کارشناس و کاردان مامایی در65 واحد مامایی و وازکتومی بودند.ابزار جمع‌آوری اطلاعات، یک پرسش‌نامه محقق ساخته مربوط به کارکنان (مشخصات دموگرافیک پرسنل و محل کار– معیارهای حفاظت شخصی و حفاظت گیرنده خدمت) و یک فهرست وارسی مربوط به محیط واحدهای مورد پژوهش (مشخصات دموگرافیک و معیارهای دفع مواد زائد عفونی، محیط کار، شستشو و ضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل) بود.برخی از شاخص‌ها از نظر ضرورت انجام، باید انجام می‌گرفت (Must to do) .برحسب این که فرد یا واحد ارائه‌دهنده خدمت دارای چند درصد از معیارهای مطلوبیت کنترل عفونت بودند، رتبه آن‌ها به ضعیف (59-0%)، متوسط (79-60%) و خوب (80%به بالا) تقسیم گردید.معیار مورد قبول، کسب حداقل 75 % امتیاز معیارهای کنترل عفونت و حداقل 80 % از امتیازهای « Must to do » در نمونه‌های مورد پژوهش بود. داده‌های حاصله در نرم‌افزار SPSS19و روش‌های ماری توصیفی و تحلیلی و آزمون کای دو و سطح اطمینان 95% مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: افراد و واحدهای مورد پژوهش از نظر میزان انطباق با معیارهای کنترل عفونت این مرکز رتبه‌بندی شدند. پرسنل: 8/12% (10N=) ضعیف، 3/60 % (47 N=) متوسط و 9/26% (21 N=) خوب و واحدها: 2/35% (19 N=) ضعیف، 7/53% درصد (29 N=) متوسط و 11/1 درصد (6 N=) خوب بودند.5/11% پرسنل(9N=) و 01/7 درصد واحدها (4N=) از نظر میزان انطباق با معیارهای مطلوبیت کنترل عفونت این مرکز (75% نمره و 80% بایدها) شرایط مطلوب داشتند.نتیجه‌گیری: افراد و واحدهای مورد پژوهش از نظر میزان انطباق با معیارهای کنترل عفونت این مرکز رتبه‌بندی شدند. پرسنل: 8/12% (10N=) ضعیف، 3/60 % (47 N=) متوسط و 9/26% (21 N=) خوب و واحدها: 2/35% (19 N=) ضعیف، 7/53% درصد (29 N=) متوسط و 11/1 درصد (6 N=) خوب بودند.5/11% پرسنل(9N=) و 01/7 درصد واحدها (4N=) از نظر میزان انطباق با معیارهای مطلوبیت کنترل عفونت این مرکز (75% نمره و 80% بایدها) شرایط مطلوب داشتند.میزان انطباق واحدهای مامایی و وازکتومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با معیارهای کنترل عفونت، به جز در موارد انجام واکسیناسیون هپاتیت B و جمع‌آوری زباله‌های زائد عفونی در سایر موارد، مطلوب نمی‌باشد. لذا به نظر می‌رسد آموزش و پایش مستمر کارکنان، هم‌چنین خرید مواد ضدعفونی استاندارد، باید در اولویت برنامه‌های مرکز بهداشت قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: کنترل عفونت، واحد مامایی، واحد وازکتومی (NSV: No Scalpel Vasectomy)، استریلیزاسیون
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The adaptation of IUD insertion and Vasectomy in Health Centre No.2 of Isfahan with good infection control criteria and related factors
چکیده انگلیسی مقاله Background: Midwives and physicians can reduce transmission of diseases like HIV and Hepatitis by considering infection control criteria. Based on remarkable IUD and vasectomy frequency, existing problems in infection control in Isfahan Health Centre lack of enough studies about infection control in family planning units in literature review, this study was designed to evaluate the status of infection control of this centre according to the infection control criteria in 2013.Methods: This was a descriptive and analytical study. Research sample consisted of 78 midwives and skilled physicians who provide IUD insertion and vasectomy in 65 family planning and vasectomy units in health centre.Data was gathered using a questionnaire which was related to staff (personal and clients services protection) and checklist related to unit`s environment (infectious waste removal, work place, cleaning, disinfection and sterilization of instruments).Some of indexes were «MUST to do».Responses, were evaluated in two ways: 1. Calculation scores and percentage of criterias for rating staffs and units including: poor (0-59%), moderate (60-79%) and good (≥80%).2. Calculation of desirability percentage of staffs and units: accepting rate was at least 75% scores and 80% of « MUST to do » points.Findings: In terms of infection control, the staffs and units were rated as follow: The staffs: 12.8% (n=10) poor, 60.3% (n=47) moderate, 26.9% (n=21) good and the units: 35.2% (n=19) poor, 53.7% (n=29) moderate and 11.1% (n=6) good.11.5% of the staffs (n=9) and 7.01% (n=4) units were in desirable conditions for adaptation of infection control criteria.Conclusion: The desirability of adaptation to infection control criteria is not good enough, except in the vaccination of hepatitis B and infectious waste removal. Therefore, it seems that training the staffs and continuous monitoring, as well as the purchasing standard disinfectants should be a priority in healthcare programs.Key Words: Infection Control-Family Planning Unit-Sterilization
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرشته مغزيان اصفهاني |
کارشناس مامايي، کارشناس مسؤول برنامه سلامت باروري و جمعيت مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، اصفهان، ايران

مهشيد مظاهري |
کارشناس مامايي، کارشناس برنامه سلامت باروري و جمعيت مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1842
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات