تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۷۷-۸۷

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین نوبت کاری و فرسودگی شغلی در کارمندان پرستار بیمارستان الزهرا با کاربرد پرسش‌نامه فرسودگی مسلش
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فرسودگی شغلی بر سلامت جسمی و روحی اثرگذار بوده و به‌عنوان پیامد نهایی استرس شغلی در بسیاری از مشاغل از جمله پرستاری مشاهده می‌شود.هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی در بخش‌های مختلف بیمارستان الزهرا اصفهان بود. استفاده از نتایج این مطالعه در برنامه‌ریزی‌های بهداشتی- درمانی می‌تواند موجب کاهش فرسودگی شغلی و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، افزایش رضایت بیمار، کاهش غیبت از کار، افزایش اثربخشی هزینه‌ها و بهره‌وری گردد.روش‌ها: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی– تحلیلی بوده و جمعیت مورد مطالعه پرستاران روزکار و شیفتی بیمارستان الزهرا اصفهان بودند که نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای صورت گرفت. داده‌های مورد نیاز توسط دو پرسش‌نامه عمومی شامل سؤالاتی در خصوص متغیرهای زمینه‌ای گروه هدف و پرسش‌نامه تخصصی فرسودگی شغلی مسلش (Maslach Burnout Inventory) جمع‌آوری شد، بدین منظور در شیفت‌های مختلف کاری به بیمارستان مراجعه و ضمن توضیح در خصوص اهداف مطالعه و آموزش دستورالعمل و نحوه تکمیل، پرسش‌نامه در اختیار پرستارانی که همکاری خود را اعلام کرده بودند قرار گرفت.یافته‌ها: در مقایسه میزان فرسودگی شغلی پرستاران در شیفت‌های مختلف، بیشترین فرسودگی شغلی در بعد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت در شیفت عصر و کفایت شخصی در شیفت شب بود. بیشترین امتیاز فرسودگی شغلی در بعد خستگی هیجانی در بخش عروق، مسخ شخصیت در بخش دیالیز و کمترین امتیاز در بعد کفایت شخصی در بخش ICU دیده شد. این پژوهش نشان داد که ارتباط شیفت با متغیر‌‌های وابسته در بخش‌های مختلف متفاوت است (001/0 P <).نتیجه‌گیری: وجود سطوح بالای خستگی هیجانی و مسخ شخصیت سطح پایین بعد کاهش احساس کفایت شخصی در پرستاران مورد مطالعه می‌تواند هشداری برای مدیران مربوطه تلقی شود، چرا که در صورت عدم مدیریت مناسب برای مهار آن، می‌تواند منجر به آسیب‌های فراوانی بر نظام سلامت شود.واژه‌های کلیدی: نوبت کاری، فرسودگی شغلی، پرستاران، پرسش‌نامه مسلش
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A survey of the relationship between shift work and job burnout in nurse staff of Alzahra hospital application maslach’s burnout questionnaire
چکیده انگلیسی مقاله Background: The job burnout affects the physical and mental health and as job stress final outcome can be seen in many professions among nursing. The aim of this study was survey the relationship between shift work and job burnout in the different wards of Alzahra hospital. Using the results of this study in health-medical planning could cause the reduction of burnout and consequently increasing of quality of services, patient satisfaction, reduction of absence of work, increasing of effectiveness of expenses and efficiency.Methods: This survey is adescriptive- analytical study and the population under the research was nurses with and without job rotation in Alzahra hospital of Isfahan and sampling accomplished stratified method. Required data was collected via two questionnaires including public questionnaire about background variable in target groups and maslach’s burnout Inventory (MBI). To do this recourse in different shifts to the hospital and thereinto explaining the aims of study and teaching guideline and how to complete the questionnaire was given nurses who had announced their partnership.Findings: In comparing the levels of job burnout among the nurses in different shifts, the most level of burnout in the dimension of emotional exhaustion and depersonalization was at the afternoon shift and declining of personal accomplishment was at the night shift. The most level of burnout in the dimension of emotional exhaustion there was in vessels ward, in the dimension of depersonalization in the dialysis ward and the least level of personal accomplishment in the ICU ward. This study demonstrated that the relationship shift work with dependent variables in different wards is varied (p< 0.001).Conclusion: The highlevels ofemotional exhaustion and depersonalization, the low level of reduction of personal accomplishment in nurses in the study can be warning for the managers, because the lake of appropriate management for control of this situation can be lead to many damages in the health system.Key Words: Shift Work, Job Burnout, Nurses, Maslach’s Burnout Questionnaire
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان الله حبيبي |
استاد گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سميه دادخواه تهراني |
کارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سميه قره بائي |
کارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

بهزاد مهکي |
استاديار گروه آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1836
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات