تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۶۸-۷۶

عنوان فارسی نگرش‌های ناکارآمد و ارتباط آن با استرس، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان‌ پستان
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: سرطان پستان به عنوان شایع‌ترین و تأثیرگذارترین سرطان از نظر عاطفی و روانی در بین زنان، موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی همچون استرس، اضطراب و افسردگی در بیمار و خانواده وی می‌شود. یکی از عوامل احتمالی موثر در پیدایش افسردگی، اضطراب و استرس در افراد بر اساس مدل‌های شناختی، تحریف‌های شناختی و نگرش‌های ناکارآمد نسبت به شرایط است. شیوع بالا و تاثیرات گسترده و مهم استرس، ‌اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ابعاد مختلف زندگی بیماران و تأثیر نگرش‌های ناکارآمد در شکل‌گیری این مؤلفه‌ها، محققان را برآن داشت تا مطالعه‌ای را با هدف تعیین ارتباط بین نگرش‌های ناکارآمد با استرس، ‌اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان پستان اجرا نمایند.روش‌ها: این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی همبستگی بود که به شکل مقطعی اجرا شد. 297 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به یکی از مراکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان، به روش در دسترس در مدت 6 ماه وارد مطالعه گردیدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات موجود پرونده بیمار، پرسشنامه سنجش نگرش‌های ناکارآمد (DAS-26 یا dysfunctional attitudes questionnaire) و پرسش‌نامه سنجش استرس، اضطراب و افسردگی (DASS-42 یا depression, anxiety, and stress scale) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 و بکارگیری روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی، مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره نگرش‌های ناکارآمد واحدهای مورد پژوهش 35/87 (53/27) بود. همچنین میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی واحدهای پژوهش به ترتیب 16/14 (38/9)، 64/11 (27/8) و 06/12 (52/9) بود. نتایج نشان داد که ارتباط آماری معنی‌داری بین نگرش‌های ناکارآمد با استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان وجود دارد (05/0p<).نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های مطالعه‌ حاضر در مبتلایان به سرطان پستان با نمرات بالاتر نگرش‌های ناکارآمد، میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیشتری وجود داشت. به علاوه پایین بودن نمره نگرش‌های ناکارآمد یک فاکتور مهم محافظت کننده در برابر بروز استرس، اضطراب و افسردگی در این بیماران می باشد.واژه‌های کلیدی: استرس، اضطراب، افسردگی، نگرش‌های ناکارآمد، سرطان پستان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation the Dysfunctional attitudes and its´ relationship with stress, anxiety and depression in breast cancer patients
چکیده انگلیسی مقاله Background: Breast cancer is considered as the most common as well as most effective malignancy in adult female population, which is lead to deep psychological and emotional problems such as depression, anxiety and stress. Based on cognitive models one of the possible factors lead to develop of depression, anxiety and stress in people, is the cognitive distortions and dysfunctional attitudes towards the situation. High prevalence and huge effects of breast cancer´s depression, anxiety and stress on different aspects of patient’s life, as well as key role of dysfunctional attitudes in development of these elements; encouraged us to design and perform a study with aim to investigat the dysfunctional attitudes and its´ relationship with stress, anxiety and depression in breast cancer patients referred to a specialized cancer hospital Isfahan, Iran.Methods: This descriptive, analytic cross sectional study was conducted on cancer patients who were selected using simple sampling. A total number of 297 hospitalized patients with breast cancer were enrolled in 6 months. The clinical and demographic characteristics information, dysfunctional attitudes questionnaire (DAS-26) and the depression, anxiety, and stress scale (DASS-42) were used. All analyses were performed using descriptive and analytic statistical tests in SPSS for Windows 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).Findings: Mean scores of dysfunctional attitudes were 87.35 (27.53). Also mean scores of stress, anxiety and depression were 14.16 (9.38), 11.64 (8.27) and 12.06 (9.52) respectively. Based on study findings there was a statistically significant relationship between dysfunctional attitudes with stress, anxiety and depression in patients with breast cancer.Conclusion: With regard to results of this study, breast cancer patients with higher scores dysfunctional attitudes had more stress, anxiety and depression. In addition low dysfunctional attitudes score was an important protecting factor against stress, anxiety and depression in these patients.Key Words: Anxiety, Breast cancer, Depression, Dysfunctional attitudes, Stress
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امير موسي رضايي |
كارشناس ارشد پرستاري، ‌مركز تحقيقات علوم رفتاري، گروه سلامت بزرگسالان دانشکده پرستاري و مامايي ، ‌دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ‌اصفهان، ايران

فيروز خالدي |
كارشناس ارشد پرستاري،‌ گروه روان‌پرستاري، ‌دانشكده پرستاري و مامايي، ‌دانشگاه علوم پزشكي بروجن، ‌شهرکرد، ايران

محمدرضا خبازي فرد |
کارشناس ارشد روان شناسي کودکان استثنايي، دانشگاه علامه طباطبايي، مسؤول دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه خوارزمي، تهران ، ايران

طاهره مؤمني قلعه قاسمي |
كارشناس ارشد پرستاري،‌ گروه سلامت بزرگسالان، ‌دانشكده پرستاري و مامايي، ‌دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ‌اصفهان، ايران

محبوبه کشاورز |
کارشناس ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان، شيراز، ايران

مهناز خدايي |
كارشناس ارشد مراقبت‏هاي ويژه پرستاري،‌ گروه پرستاري ويژه، ‌دانشكده پرستاري و مامايي، ‌دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ‌اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1795
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات