تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۵۳-۶۷

عنوان فارسی بررسی پیشگویی‌کننده‌های رفتارهای پیشگیری‌کننده ازپوکی استخوان در زنان شهر فسا:تلفیقی ازمدل اعتقاد بهداشتی وتئوری شناختی اجتماعی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده ازپوکی استخوان در زنان با استفاده از الگوهایی که عوامل مؤثر بر رفتار را شناسایی و تقویت می‌کنند ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتارهای پیشگیری‌کننده ازپوکی استخوان در زنان شهر فسا با استفاده ازمدل اعتقاد بهداشتی و تئوری شناختی اجتماعی درسال 1392 انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه مقطعی تحلیلی 401 نفر از زنان 30 تا 50 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا به صورت تصادفی انتخاب شدند. مقیاس مربوط به عوامل مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، تهدید، منافع، موانع و خودکارامدی درک شده وراهنماهای عمل) و سازه‌های خودتنظیمی و حمایت اجتماعی از تئوری شناختی اجتماعی و عملکرد تغذیه‌ای و پیاده‌روی جهت پیشگیری از پوکی استخوان در زنان سنجیده شد. در نهایت اطلاعات با استفاده نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و از طریق آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) وآزمون‌های تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز رگرسیون چند متغیره خطی ،آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی‌داری کمتر 05/ در نظر گرفته شد.یافته‌ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 2/6±9/40 سال بود. متغیرهای حساسیت درک شده، انگیزش، حمایت اجتماعی و خودتنظیمی برای رفتار پیاده‌روی ومتغیرهای حساسیت درک شده و خودتنظیمی برای رفتار تغذیه‌ای پیشگویی‌کننده بود. بین عملکرد پیاده‌روی و حساسیت درک شده (136/0=r و007/0=p)، انگیزش (120/0=r و016/0=p)، حمایت اجتماعی (068/0=r و030/0=p) و خودتنظیمی (118/0=r و018/0=p) ارتباط معنی‌داری وجود داشت. در این بررسی بین عملکرد تغذیه‌ای و حساسیت درک شده (068/0=r و003/0=p)، خودکارآمدی (039/0=r و042/0=p) و خودتنظیمی (069/0=r و070/0=p) ارتباط مستقیم و با موانع درک شده (047/0- =r و050/0=p) ارتباط معکوس معنی‌داری وجود داشت. متغیرهای مورد بررسی 1/29 درصد از واریانس رفتار پیاده‌روی و 2/20 درصد از واریانس رفتار تغذیه‌ای پیشگیری از پوکی استخوان را بیان نمودند.نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی و سازه‌های خودتنظیمی و حمایت اجتماعی را در پیشگویی اتخاذ رفتارهای تغذیه‌ای و پیاده‌روی جهت پیشگیری از پوکی استخوان نشان داد. از این رو این الگوها می‌تواند به عنوان چارچوبی جهت طراحی و اجرای مداخلات آموزشی جهت پیشگیری از پوکی استخوان در زنان استفاده شود و به ارتقا و حفظ سلامت آنان کمک نماید.واژه‌های کلیدی: مدل اعتقاد بهداشتی، تئوری شناختی اجتماعی، حمایت اجتماعی، خودتنظیمی، تغذیه، پیاده‌روی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Survey of predictors osteoporosis preventive behaviors among women in Fasa: Integrated of the Health Belief Model and Social Cognitive Theory
چکیده انگلیسی مقاله Background: Investigating factors affecting the adoption of preventive behaviors in women with osteoporosis using patterns that identify the effective factors which influence and reinforce on behavior is necessary. This study aims to determine the preventive behaviors of osteoporosis in women of Fasa city using the health belief model and social cognitive theory in 2014.Methods: In this cross-sectional study, 401 women from age group of 30 to 50 years who were covered by health centers in Fasa were randomly selected. Scale factors for health belief model (perceived susceptibility, severity, threat, benefits, barriers and self-efficacy, practice guidelines) and the self-regulation, social support structures of social cognitive theory, and nutrition behaviors and walking were determined to prevent osteoporosis in women. Finally, gathered data were analyzed using the SPSS version 16software and descriptive statistics (mean and standard deviation) test and also Pearson correlation analysis, multiple linear regression, ANOVA and t-test at the significance level of less than 0.05 .Findings: The average age of women was 40/9± 6/2 years. The variables of perceived susceptibility, motivation, social support and self-regulation for walking behavior and variables of perceived sensitivity and self-regulation for nutrition behavior were addressed as predictors. There was a significant association between walking performance and perceived susceptibility (r=136 ,p=0.007), motivation (r=120 ,p=0.016), social support (r=0/068 ,p=0/030) and Self-regulation (r=118 ,p=0.018). In this study, there was a significant association between nutritional performance and perceived susceptibility (r=0.068,p=0.003), Self-efficacy (r=0/039 ,p=0/042) self-regulation (r=0.069 ,p=0.070) and there was a significant inverse correlation with perceived barriers (r=.047 ,p=-0.050). The surveyed variables expressed 29.1% of the variance in walking behavior and 20.2% of the variance in feeding behavior in osteoporosis prevention.Conclusion: This study indicated efficiency of health belief model constructs, and also self- regulation and social support in predicting nutrition and walking behaviors for the prevention of osteoporosis. Hence, these constructs can be used as a framework for designing and implementing educational interventions for the prevention of osteoporosis in women and can help to improve and maintain their health.Key Words: Health Belief Model, Social Cognitive Theory, Social support, Self-regulation, Feeding, Walking
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علي خاني جيحوني |
گروه آموزش بهداشت وارتقا سلامت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

عليرضا حيدرنيا |
گروه آموزش بهداشت وارتقا سلامت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

محمد حسين کاوه |
گروه آموزش بهداشت وارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

ابراهيم حاجي زاده |
گروه آمارحياتي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1793
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات