تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۲۱-۲۹

عنوان فارسی بررسی رابطه بین ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری در ساختار سازمانی بیمارستان خاتم زاهدان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ساختار سازمانی راه و شیوه‌ای است که به‌وسیله آن فعالیت‌های سازمان تعیین، سازماندهی و هماهنگ می‌گردد.وجود ساختار سازمانی مناسب و متناسب با اهداف و راهبردهای سازمان، نقش به‌سزایی در افزایش کارایی و اثربخشی دارد. در این مطالعه، ابعاد ساختاری و محتوایی ساختار سازمانی بیمارستان خاتم زاهدان تعیین و رابطه بین آن‌ها بررسی گردیده است.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، نظرات تمامی مدیران سطوح مختلف بیمارستان خاتم زاهدان از طریق پرسش‌نامه اخذ شده است. پایایی پرسش‌نامه به‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق تأیید خبرگان انجام شد. یافته‌های به‌دست آمده به‌وسیله نرم‌افزار SPSS تحلیل شد.یافته‌ها: ساختار بیمارستان خاتم زاهدان به شکل مکانیکی با رسمیت و پیچیدگی بالا و تمرکز پایین بود.به صورت کلی، ابعاد محتوایی با ابعاد ساختاری رابطه معنی‌داری داشتند. از بین این ابعاد، ابعاد اهداف و محیط دارای رابطه و بعد فرهنگ بدون رابطه معنی‌دار بود. در شرایط هم‌زمان، بعد اهداف بیشترین تأثیر را بر ابعاد ساختاری داشت.نتیجه‌گیری: عدم تمرکز در بیمارستان خاتم زاهدان به عنوان نکته‌ای متفاوت و مثبت در مقایسه با سایر بیمارستان‌های کشور می‌باشد. نتایج مربوط به بعد فرهنگ سازمانی نیز این نکته را تأیید می‌کند. رابطه معنی‌دار بین ابعاد محتوایی وابعاد ساختاری، مشابه مطالعات قبلی در این زمینه است. تبیین و تشریح اهداف و راهبردهای بیمارستان به پرسنل و متناسب نمودن ساختار موجود با اهداف در جهت افزایش کارایی و اثربخشی در بیمارستان پیشنهاد می‌گردد.واژه‌های کلیدی: ساختار سازمانی، ابعاد ساختاری، ابعاد محتوایی و بیمارستان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship between structural and contextual dimensions in organizational structure of ZahedanKhatamolanbia hospital
چکیده انگلیسی مقاله Background: Organizanional structure leads to determination and coordination of organization activities. Organizational structure accordance with organization’s goals and strategies play important role in increasing of efficiency and effectiveness. In this study, we described structural and contextual dimensions of organizational structure and the relations between them in Zahedan Khatam Hospital.Methods: A descriptive and quantitative study was conducted and 25 questionnaires were distributed among managers of Khatam Hospital. Analysis of the data was performed by SPSS software using different tests.Findings: KhatamHospitalhasmechanicalstructure with high formalization and complexity and low centralization. There is a significant relationship between structural and contextual dimensions generally. Goals and environment dimensions had significant relationship but culture dimension had not. Goals dimension is the most important in terms of contextual dimensions.Conclusion: Decentralization is a key point in the hospital compared with others. The results aboutorganizationalculture confirm this idea. There is a similarity between this study and others about the significant relationship between structural and contextual dimensions. We recommend to determine and describe the main goals andstrategies to all employees for increasing efficiency and effectiveness in hospital.Key Words: Organizational structure, Structural dimensions, Contextual dimensions, Hospital
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سوگند توراني |
دانشيار، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، معاون پژوهشي مرکز تحقيقات مديريت بيمارستاني، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران

مهدي زنگنه بايگي |
پزشک عمومي، دکتري مديريت خدمات بهداشتي درماني، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، زاهدان،ايران

مسعود صالحي |
استاديار، گروه آمار زيستي، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران

بهرام چوبان قلعه جوق |
پزشک عمومي، دانشجوي دکتري مديريت خدمات بهداشتي درماني، پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1115
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات