تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۴۱۱-۴۲۱

عنوان فارسی کاربرد روش استخراج فاز جامد بر پایه نانوزئولیت Y برای سنجش مقادیر جزیی فلزات سنگین کادمیم Cd۲+)) و کروم ) Cr۶+ ( ازمحلول‌های آبی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مواجهه با فلزات سنگین به عنوان یک خطر بهداشتی و زیست محیطی مطرح می‌باشد. سنجش عناصر در محلول‌های مختلف، مقدمه‌ای برای پیشگیری وکنترل مواجهه با فلزات است. امروزه روش‌های آماده‌سازی نمونه، برای تسهیل شیوه‌های آنالیز استفاده می‌شود. در این مطالعه، کاربرد روش استخراج فاز جامدی بر پایه نانوزئولیت Yبرای تغلیظ مقادیر بسیار کم Cd2+و Cr6+ از محلول‌های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.روش‌ها: در این مطالعه با کپسوله کردن لیگاندی درون میسل‌های تریتون X-100 و هدایت این مجموعه درون حفرات نانوزئولیت Y، فاز جامد تهیه شد. فاز جامد تهیه شده با pH هایی در رنج 5/2 تا 5، در غلظت‌های مختلف لیگاند و زمان به هم خوردن10 تا 80 دقیقه بررسی گردید. استخراج فلزات با مقادیر بسیار کم، توسط فاز جامد و به کمک دستگاه جذب اتمی کوره، ارزیابی و اعتباربخشی گردید.یافته‌ها: : منحنی استاندارد برای هر دو فلز بعد از استخراج در رنج غلظت 5 تا 80 میکروگرم بر لیتر(ppb)، با ضریب همبستگی بیش از 99% به دست آمد. ضریب تغییرات (Coefficient variance) درون روز و برون روز برای استخراج فلزات کروم (VI) وکادمیم(II) از فاز جامد بهینه شده در غلظت‌های مختلف کمتر از 7٪ گزارش گردید.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان می‌دهد با مهار کردن شلاته کننده‌ای مثل آمونیم پیرولیدین دی تیو کاربامات درون میسل‌هایی از تریتون X-100 می‌توان ترکیبی ایجاد نمود که فلزات در مقادیر بسیار کم را به دام اندازد. بررسی فاکتورهای مختلف مثل تکرارپذیری و صحت روش استخراج مشخص ساخت که نانوزئولیت Y عامل‌دار شده در استخراج Cd2+و Cr6+ ازمحلول‌های آبی، موفقیت‌آمیز عمل کرده است. پیشنهاد می‌شود جهت تعیین مقدار فلزات یاد شده از محلول‌های آبی فاز جامد بهینه شده استفاده گردد.واژه‌های کلیدی: نانو زئولیت Y، استخراج، کادمیم، کروم، محلول‌های آبی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The use of solid phase extraction method based on nano-zeolite Y to measure the amounts of trace heavy metals cadmium(Cd2 +) and Cr(Cr6 +) from aqueous solutions
چکیده انگلیسی مقاله Background: Exposure to heavy metals is concerned as a risk to human health and environment. Determination of elements in different solutions, is an introduction to the prevention and control of exposure to the metals. Todays, the sample preparation procedures are used to facilitate the analysis methods. In this study, nanozeolite Y based solid phase extraction have been proposed to concentrate of trace amounts of Cd2 + and Cr6 + from aqueous solutions.Methods: Solid phase was set with encapsulation of ligand in the micelles of Triton X-100 where these setting were loaded on the pore of nano-Zeolite Y. The prepared solid phase was investigated in various pH, 2.5-5, ligand concentrations and shaking time, 10-80 min. Metal extraction at the trace concentration from optimized solid phase was measured and validated by flameless-atomic absorption spectroscopy.Findings: Standard curves were obtained for both metals after extraction in the range of 5 to 80 µg/l, with a correlation coefficient of 99%. Coefficients of variation within - and between - day were less than 10% for the chromium (VI) and cadmium (II) extraction from the optimized solid phase at different concentrations.Conclusion: Results indicated that inhibition of the chelator such as APDC in the micelles of Triton X-100 can trap the metals in very small quantities. Investigation of various factors such as reproducibility and accuracy of extraction showed that functionalized nanozeolite Y has operated successfully in Cd2+ and Cr6+extraction.Key Words: Nanozeolite Y, Metal extraction, Cadmium, Chromium, Heavy metals
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رضوان زنده دل |
استاديار سم شناسي،گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

رعنا طايفه رحيميان |
كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

رضا جعفري ندوشن |
دانشجوي دكتراي مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2265
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات