تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۳۶۰-۳۷۰

عنوان فارسی مدیریت و بهینه‌سازی میزان تزریق کلر در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از مدل Water Gems v۳/۰
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آب آشامیدنی به روش‌های مختلفی گندزدایی می‌شود که متداول‌ترین و ارزان‌ترین روش آن، کلرزنی است. یکی از مهم‌ترین مسائل در زمینه کلرزنی، مکان و میزان تزریق کلر است که باید به گونه‌ای انتخاب شود که میزان کلر باقیمانده در کلیه نقاط یک شبکه توزیع آب شهری در محدوده استاندارد بوده و هم‌چنین هزینه‌های مربوطه حداقل گردد. در این تحقیق سعی شده با اجرای برنامه برای دو شبکه توزیع آب شهری، میزان کلر باقیمانده در لوله‌ها و مقدار کلر مصرفی در نقاط مختلف شبکه مورد مقایسه و تحلیل کیفی قرار گیرد.روش‌ها: به‌منظور مدل‌سازی شبکه از نرم‌افزار water Gems v3/0 استفاده شد. با استفاده از این نرم‌افزار، شبکه به دو صورت ثقلی و پمپاژ مستقیم، مدل و طراحی گردید.یافته‌ها: با حل دو مدل کاربردی از شبکه‌های آبرسانی توسط نرم‌افزار، کارایی هر دو شبکه در جهت تعیین میزان بهینه تزریق کلر نشان داده شد. نتایج نشان داد که میزان کلر باقی‌مانده در 62٪ از لوله‌های شبکه پمپاژ مستقیم در حد استاندارد و در 100٪ از لوله‌های موجود در شبکه توزیع ثقلی کمتر از حد استاندارد است. هم‌چنین میزان کلر مصرفی در شبکه پمپاژ مستقیم 5/6٪ کمتر از شبکه توزیع ثقلی محاسبه گردید.نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد که بهینه‌سازی تزریق کلر به شبکه‌های با پمپاژ مستقیم در مقایسه با شبکه‌های توزیع ثقلی، بیشتر امکان‌پذیر بوده و هم‌چنین به میزان کلر مصرفی کمتری نیاز می‌باشد.واژه‌های کلیدی: سیستم آبرسانی، شبکه توزیع، کلر باقیمانده، تحلیل کیفی، water Gems
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Management and optimization of Injection rate of chlorine in water distribution networks using water Gems v3/0
چکیده انگلیسی مقاله  Background: Drinking water is disinfected in different ways. The most common and cheapest one is chlorination. The most important issue in chlorination is place and rate of chlorin injection which should be selected in such a way that residual chlorine in all parts of water distribution network is standard and the related expenditure is minimal. Performing a program for two distribution networks of urban water, this paper aimed to analyze and compare the rate of chlorine remained in the pipe lines and the amount of chlorine used in different parts of the network.Methods: In order to model the networks, the Water Gems software V3/0 was used, and the two networks were modeled and designed in the form of gravity and direct pumping.Findings: Solving the two practical models of water supply networks by the software, the efficiency of these networks was evaluated to determine the optimum injection rate of chlorine. Findings indicated that the residual chlorine in 62% of the tap water of direct pumping network was close to standard limit and that in 100% of gravity network was less than the standard limit. In addition, the amount of used chlorine in the direct pumping network was 6/5% less than that in the gravity one.Conclusion: This study revealed that the optimization of chlorine injection into the networks with direct pumping is possible, applicable and needs less chlorinecompared to the gravity distribution networks. Key Words: Water Supply System, Distribution Network, Residual Chlorine, Qualitative Analysis, Water Gems software
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امين تاجي اشکفتکي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي عمران، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج، ياسوج، ايران

مهربان صادقي |
دانشيار،گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران

حسن هاشمي |
مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

بهنام حسيني |
مربي، گروه عمران، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج، ياسوج، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1649
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات