تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۳۲۷-۳۳۷

عنوان فارسی ارزیابی تراز صدای محیطی و میزان مواجهه با صدا در یک صنعت فولاد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در صنعت فولاد گستره وسیعی از تجهیزات و ماشین آلات در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‎گیرند که از منابع صدای آزاردهنده محسوب می‎گردند. هدف این مطالعه ارزیابی تراز صدای محیطی و میزان مواجهه‌ با صدا در واحدهای مختلف یک صنعت فولاد بود.روش‌ها: پس از شناسایی منابع و ویژگی‎های صوتی تجهیزات در فرایند تولید، اندازه‎گیری تراز صدای محیطی و میزان مواجهه‌ فردی به ترتیب با استفاده از ترازسنج صدا مدلCell.450 بر طبق استاندارد 9612 ISO و دوزیمتر مدل TES-1345انجام گردید. توزیع تراز صدا در سطح کارگاه‌ها به‌صورت نقشه صوتی با استفاده از نرم‌افزار AutoCAD تهیه گردید. میزان افت شنوایی کارگران درطول سه سال متوالی از پرونده کارگران استخراج و نسبت به تراز صدای معادل مواجهه و دز صدای دریافتی مورد آنالیز قرار گرفت.یافته‌ها: در کل کارخانه از مجموع ایستگاه‌های اندازه‌گیری 5/18% در محدوده خطر قرار داشت. متوسط تراز فشار صوت در 4 واحد اصلی کوره، انرژی، چدنریزی و موادرسانی به ترتیب در حدود 6/97، 95، 7/89 و 83 دسی‌بلA و تراز صوت در سه زیرواحد کوره بلند، سالن بلوور و سالن کولینگ تاور بیش از 90 دسی‌بل برآورد گردید. میانگین دز صدای دریافتی کارگران در زیرواحدهای کوره، چدن‌ریزی، بلوور، بگ فیلتر و کولینگ تاور به ترتیب8/282%، 12/295%، 9/239% 234% و 5/180% تعیین گردید. میانگین افت شنوایی ناشی از صدا در طول سه سال متوالی به ترتیب 4/12، 5/14 و 4/15 دسی‌بل A بود.نتیجه‌گیری: واحدهای کوره، انرژی و چدن‌ریزی دارای شرایط نامناسبی به لحاظ آلودگی صوتی می‌باشند به‌طوری‌که میانگین افت شنوایی کارگران آن‌ها در هر سال 5/1 دسی‌بل افزایش داشته است. لذا باید اقدامات کنترلی مناسبی در این واحدها صورت گیرد. واژه‌های کلیدی: آلودگی صوتی، صدا سنجی، دزیمتری، صنعت فولاد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of the environmental sound level and the noise exposure in a steel Industry
چکیده انگلیسی مقاله Background: In the steel industry, a wide range of machinery and equipment is used in the manufacturing process, are considered as sources of annoying noise. This study aimed to assess the environmental sound level and the noise exposure in the steel industry.Methods: After identifying the sources and characteristics of sound equipment in the production process Measurement of noise level and dosimetry was performed using sound level meter model of Cell.450 and dosimeter model TES-1345. Distribution of noise level in the investigated workshop in form of noise map was provided using AutoCAD software.The rate of hearing loss workers was extracted during three consecutive years. Hearing loss workers were analyzed to the equivalent sound level of exposure and the dose received. Findings: The results showed that 18.5% of measurement stations were in the danger zone. The sound pressure level in the furnace, energy, costing and material workroom was 97.6, 95, 89.7 and 83 dB(A) respectively. Sound pressure level was more than 90dB (A) in the blast furnace, blower and cooling tower units. The average of noise dose in blast furnace, costing, blower, bag filter and cooling tower was 282.8%, 295.1%, 239.9% , 234% and 180.5% respectively. Average Noise Induced Hearing Loss (NIHL) workers in three consecutive years were 12.4, 14.5 and 15.4 dBA, respectively.Conclusion: Noise pollution in blast furnace, costing and blower units is high So that the mean hearing loss of workers has increased to 1.5dB per year. Therefore, appropriate control measures should be taken in these units. Key Words: Noise Pollution, Noise Level Measurement, Dosimetry, Steel Industry
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن علي آبادي |
استاديار گروه مهندسي بهداشت حرفه‎اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

ابراهيم درويشي |
مربي، گروه مهندسي بهداشت حرفه‎اي، مرکز تحقيقات بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران

علي اکبر شفيعخاني |
کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2038
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات