تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۲۹۷-۳۱۶

عنوان فارسی تبیین تجارب استرس و استراتژی‌های سازگاری در معلمان زن مقطع ابتدایی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شناسایی و درک عوامل اثرگذار بر بروز استرس معلمان زن مقطع ابتدایی و نحوه سازگاری با این عوامل می‌تواند موجب تغییرات شگرف در توسعه نظام آموزشی کشور شده و زمینه‌ای برای طراحی مداخلات آموزشی مناسب در راستای ارتقاء سلامت افراد و جوامع باشد. هدف از این مطالعه تبیین تجارب استرس و استراتژی‌های سازگاری معلمان زن مقطع ابتدایی از دیدگاه آنان بود.روش‌ها: این مطالعه کیفی با مشارکت 46 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شاغل در مدارس شهری و روستایی استان لرستان با نمونه‌گیری ترکیبی مبتنی بر هدف به روش بحث متمرکز (Focus group) به صورت نیمه‌ساختار یافته (Semi structured) در گروه‌های پنج تا ده نفره در سال 1392 طراحی و اجرا شد. پس از کسب رضایت‌نامه کتبی، داده‌ها جمع‌آوری، ضبط، دستنویسی و پس از کنترل صحت ثبت داده‌ها، با روش تحلیل محتوی (Content Analysis) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت حمایت از صحت و استحکام داده‌ها معیار مقبولیت، تأییدپذیری و انتقال‌پذیری لحاظ گردید.یافته‌ها: پنج مضمون اصلی شامل ماهیت استرس‌زایی شغل، مهندسی مجدد سازمانی، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل مربوط به فرد و تعارض نقش‌ها استخراج شد.نتیجه‌گیری: شناخت موضوعات در زمینه استرس و استراتژی‌های سازگاری می‌تواند در حل مشکلات آموزشی اثرگذاربوده و افقی جدید در انجام تحقیقات جامع‌تر برای محققان فراهم نماید. به نظر می‌رسد استفاده از مدل‌های اجتماعی و مدل‌های در طراحی فرآیندهایی مانند پایش و نظارت‌ها، سیستم‌های آموزش معلمان، ارزش‌گذاری و تغییر در فرآیند ارتقاء شغلی مؤثر باشد. واژه‌های کلیدی: تحلیل مفاهیم، معلمان، مقطع ابتدایی، استرس، استراتژی‌های سازگاری
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Undrestanding stress experiences and coping strategies among primary school teachers
چکیده انگلیسی مقاله Background: Identifying and understanding risk factors affecting stress among primary school teachers and cope strategies can cause major changes in educational system and design educational interventions in order to promote people and communities health. This study aimed at undrestanding stress experiences and coping strategies among primary school teachers.Methods: This qualitative study was conducted with participation of46 female primary teachers working in urban and rural schools of Lorestan province, Iran, using semi- structured focous groups in 2013. After reciving the informed consent, semi- structures interviews were conducted, transcripted, and after control for accuracy, gathered data were analyzed using content analysis. Acceptability and verifiability were utilized to support the data validity.Findings: Five major themes were extracted from content analysis including nature of job stress, re organizational engineering, cultural, social and personal factors and role conflicts.Conclusion: Understanding isuues about stress and coping strategies can be effective in educational interventions to solve problems and provide a way to implement more comprehensive researchs. It seems that using such models like social ones are able to be effective in designing proceduressuch as monitoring and control, teachers educational system, valuing and modification in job promotion.Key Words: Concepts Analysis, Teachers, Primary School, Stress, Coping Strategies
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهام سبزي |
کارشناسي ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران ، تهران،ايران

آذر طل |
دکتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران ، تهران، ايران

رويا صادقي |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران،ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1977
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات