تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۲۶۷-۲۷۵

عنوان فارسی توزیع مقدار فعالیت بدنی بر اساس جنسیت و شاخص توده‌ی بدنی نسبی در دانش‌آموزان دارای اضافه وزن و چاق
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعات زیادی نشان می‌دهند که افزایش شاخص توده بدنی نسبی (RBMI یا Relative Body Mass Index) ، کاهش فعالیت بدنی را به دنبال خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسی توزیع مقدار فعالیت بدنی بر اساس شاخص جنسیت و توده‌ی بدنی نسبی در دانش‌آموزان دارای اضافه وزن و چاق می‌باشد.روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی به منظور بررسی توزیع مقدار فعالیت بدنی بر اساس شاخص جنسیت و توده‌ی بدنی نسبی در دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق در سال 1392 انجام گردید. برای این منظور تعداد 300 دانش آموز پایه ی پنجم و ششم ابتدایی به روش تصادفی از بین مدارس نواحی مختلف آموزش و پرورش استان قزوین انتخاب شدند. پرونده ی بهداشتی آنان بررسی شد و آنهاییکه بر اساس الگوی مرکز آمار بهداشتی (NCHS یا Statistics National Center for Health) دارای شاخص توده ی بدنی بالای 85 بودند انتخاب شدند. فعالیت بدنی واحدهای پژوهش با استفاده از یک پرسش‌نامه مناسب و مشابه (IPAQ-SF یا International Physical Activity Questionnaire- Short Form) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با روش‌های مناسب آماری در نرم‌افزار SPSS ویرایش 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که فراوانی چاقی و اضافه وزن در دو جنس تفاوت معنی‌داری دارد (001/0 P<). دانش‌آموزان دارای اضافه وزن بدون توجه به جنسیتی که دارند، دارای فعالیت بدنی بیشتری نسبت به دانش‌آموزان چاق بوده و میانگین شاخص‌های MPA, VPA و MET نیز بر اساس توزیع جنسیتی و شاخص توده‌ی بدنی نسبی تفادت معنی‌داری دارند (001/0 P<).نتیجه‌گیری: از آن‌جایی‌که افزایش شاخص توده بدنی نسبی باعث کاهش فعالیت بدنی دانش‌آموزان هر دو جنس می‌گردد، لذا مهم است که با تهیه و تدوین برنامه‌های مناسبی باعث افزایش فعالیت بدنی بیشتر در دانش‌آموزان چاق به نسبت دانش‌آموزان دارای اضافه وزن گردیم. واژه‌های کلیدی: فعالیت بدنی، شاخص توده بدنی نسبی، دانش‌آموز
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Distribution of physical activity by Gender and RBMI in overweight and obese students
چکیده انگلیسی مقاله Background: A wealth of study shows that increasing RBMI accompanies with physical inactivity, consequently. The aims of this study were determining the distribution of daily physical activity amount by gender in obese and overweight studentsMethods: This is a cross-sectional descriptive study carried out to determine the distribution of daily physical activity level by genders and relative body mass index in overweight and obese children. We selected 300 students grade 5th and 6th randomly and studied their health profiles. So we selected those who were in the range of overweight and obesity based on National Centre for Health Statistics (NCHS). Physical activities of the subjects were measured with a qualified questionnaire.Findings: there was a significant difference between the prevalence of obesity and overweight between genders (P=0.000). Overweight children, regardless to the gender they are, have higher daily physical activity than obese ones and statistical analyses shows significant differences between means of MPA, VPA and MET by genders and relative body mass index (P=0.000).Conclusion: As Increasing RBMI is concomitant with increasing students' physical inactivity in both genders, it is important to prepare more qualified plan increasing physical activities in obese children rather than overweight ones. Key Words: Physical Activity, Relative Body Mass Index, Students
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله کاظم حسين زاده |
دانشجوي دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده ي علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

شمس الدين نيکنامي |
دانشيار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده ي علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

عليرضا حيدرنيا |
دانشيار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده ي علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1843
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات