تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۲، صفحات ۲۳۹-۲۴۹

عنوان فارسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانش‌آموزان شهر ایذه در مورد بیماری‌های قلب و عروق: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بررسی‌های موجود حاکی از این هستند که اغلب رفتارهای بهداشتی و غیر بهداشتی افراد در سنین نوجوانی شکل گرفته و تداوم می‌یابد و آموزش‌پذیری از خصیصه این سنین است. بنابراین سرمایه‌گذاری در امر سلامت و آموزش جوانان درجهت پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، امری زیر بنایی تلقی می‌شود. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش دانش‌آموزان در مورد بیماری‌های قلبی عروقی صورت گرفت.روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی(Quasi- Experimental) از نوع قبل و بعد، از میان کل دانش‌آموزان دبیرستانی ساکن شهر ایذه 196 نفر (79 دختر و 117 پسر) به شیوه نمونه‌برداری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسش‌نامه خودساخته بر اساس اهداف تهیه و پس از تأیید روایی و پایایی آن در دو مرحله قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزر SPSS20 ،آمار توصیفی و آزمون‌های آماری t زوجی، همبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح 05/0= α تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی دانش‌آموزان در زمینه عوامل خطرساز بیماری‌های قلب و عروق قبل از آموزش 18/4±95/12 بود که بعد از آموزش به 48/4±85/23 افزایش یافت (001/0>p). میانگین نمره نگرش نیز بعد از آموزش از 21/9±10/68 به 27/8±44/82 افزایش یافت (001/0>p). میانگین نمره کلیه سازه‌های مدل (حساسیت درک شده،شدت درک شده، منافع و موانع درک شده،خودکارآمدی درک شده و راهنمای عمل) در قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی‌داری داشت (001/0>p).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و تأثیر بر سازه های حساسیت، شدت، منافع درک شده، موانع و خود کارآمدی درک شده و راهنمای عمل دانش آموزان در رابطه با بیماری‌های قلبی و روش‌های پیشگیری از آن را تأیید می‌نماید، لذا جهت ارتقای رفتارهای محافظت‌کننده در برابر بیماری‌های قلبی عروقی و در نهایت پیشگیری از ابتلا به این بیماری‌ها در سنین بالاتر، به کارگیری برنامه‌ی آموزشی بر اساس این مدل به عنوان یک اولویت آموزشی در مدارس می‌بایست مورد توجه مسؤولین و مدیران بهداشتی و آموزشی کشور قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، آموزش، بیماری‌های قلب و عروق، مدل اعتقاد بهداشتی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of educational intervention on knowledge and attitude of students in Izeh about cardiovascular disease: Application of the Health Belief Model
چکیده انگلیسی مقاله Background: The studies indicate that the majority of healthy and unhealthy behaviors form during adolescence which is considered as educable group. Therefore, investing in the health and education of young people toward prevention of cardiovascular disease is considered as the necessary action. This study’s aim was to investigate the effect of educational intervention on knowledge and attitude of students regarding cardiovascular diseases using constructs of Health Belief Model.Methods: In this pre-post quasi experimental study that conducted throughout high schools in Izeh City, the subjects were196students (79 girls and 117 boys) who were selected through the multistage random sampling method; A self-designed questionnaire was prepared on the basis of the goals of study, and its validity and reliability were confirmed. The questionnaire was filled out in two stages, before and after the intervention. The obtained data were analyzed by SPSS 20 software, descriptive statistics & T-test, Pearson and Spearman correlation statistical tests at the significant level of α=0.05.Findings: The mean of the total score of the students’ knowledge about risk factors of Cardiovascular Diseases was 12.95±4.18 before the intervention and 23.85±4.48 after the intervention (p< 0.001). The mean of the student’ attitude also increased from 68.10±9.21 to 82.44±8.27 (p< 0.001). The mean of all model constructs (perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy and cues to action) before and after the intervention showed significant difference (p < 0.001).Conclusion: The results of this study, verifies the effectiveness of educational interventions based on health belief model to promote level of knowledge and the effect on students' perceived susceptibility ,perceived severity, perceived benefits, perceived barriers ,perceived self-efficacy and cues to action regarding heart disease and their prevention methods. Therefore, to improve the cardiovascular protective behaviors and ultimately, prevention of being infected with these diseases at older ages, applying educational program based on this model should be considered as an educational priority in schools by authorities and managers of education and health.Key Words: Knowledge, Attitudes, Education, Cardiovascular Disease, Health Belief Model
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فيروزه مصطفوي |
استاديار، سلامت اجتماعي، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

سارا سلحشوري |
دانشجوي ارشد روان شناس باليني، دانشكده علوم انساني ، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز،ايران

مصطفي جيبا |
كارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومي و مرکز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

جواد هاروني |
دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشكده بهداشت،كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، تهران،ايران

آرش سلحشوري |
دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، كارشناس ستاد گسترش شبكه، مركز بهداشت ايذه، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1615
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات