تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۶۵۹-۶۷۰

عنوان فارسی بررسی فعالیت فتوکاتالیستی تیتانیم دی اکسید ترکیب شده با زئولیت در حذف رنگ سافرانین در آب
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های محیط زیست در پساب صنایع، رنگ می‌باشد که برای انسان خطرناک بوده و محیط زیست را آلوده می‌نماید. هدف از این پژوهش، تعیین فعالیت فتوکاتالیستی تیتانیم دی اکسید (TiO2) ترکیب شده با زئولیت در حذف رنگ سافرانین در فاز آبی بود.روش‌ها: نانوذرات TiO2 به روش سل- ژل تولید گردید و ml 5/2 سل- ژل بر روی زئولیت پوشش داده شد. رنگ سافرانین قرمز به عنوان آلاینده مدل انتخاب گردید. آزمایشات با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی رویشی (Scanning Electron Microscopy) و دستگاه پراش پرتو X (X-ray diffraction) جهت تعیین ساختار و مورفولوژی TiO2 انجام شد. تغییرات شدت رنگ توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 518 نانومتر اندازه‌گیری شد. تأثیر پوشش‌دهی TiO2 بر روی زئولیت، شدت UV، غلظت اولیه رنگ و نوع بستر فتوکاتالیست در راندمان فتوکاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج XRD نانوذرات TiO2 دارای دو فاز آناتاز (5/80%) و روتایل (5/19%) بود و یکنواختی نانوذرات در تصاویر SEM آشکار بود. راندمان حذف TiO2 پوشش داده شده بر روی زئولیت بیشتر از فقط پوشش TiO2 بود. با افزایش شدت تابش UV از w/m2 4/2 به w/m2 9/3 سبب افزایش راندمان فتوکاتالیستی شد و زمانی که غلظت رنگ سافرانین قرمز از mg/L 10 به mg/L 50 افزایش می‌یافت راندمان از 61/91% به 91/77% کاهش یافت. بستر متحرک فتوکاتالیست TiO2/Zeolite نیز دارای راندمان بالاتری نسبت به بستر ثابت فتوکاتالیست بود.نتیجه‌گیری: فتوکاتالیست TiO2/Zeolite برای حذف رنگ سافرانین قرمز در فاز آبی بسیار مؤثرتر از فتوکاتالیست TiO2 است، به عبارت دیگر پوشش دادن TiO2 بر روی زئولیت،راندمان حذف رنگ از محیط آبی را افزایش می‌دهد. در مواردی که کدروت عمده‌ترین مانع در استفاده از فتوکاتالیست TiO2/Zeolite با بستر متحرک در تصفیه آب می‌باشد، پیشنهاد می‌شود از فتوکاتالیست با بستر ثابت، به علت عدم ایجاد کدروت در آب، استفاده شود. واژه‌های کلیدی: نانوذرات TiO2، زئولیت، فتوکاتالیست، پرتو فرابنفش، رنگ سافرانین قرمز
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigatethe photocatalytic activity of titanium dioxide combined with the zeolite at safranin dye removal in the water
چکیده انگلیسی مقاله Background: Dye is considered as one of the most important environmental pollutants in industrial wastewater due to its harmful effects on both human and environment. This study was aimed to determine the the photocatalytic activity of titanium dioxide (TiO2), combined with the zeolite in removing red safranin dye in the aqueous phase.Methods: TiO2 nanoparticles were produced using sol – gel method and 2.5 ml sol-gel was coated on zeolite. Red safranin dye was chosen as the model pollutant. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) were applied to specify the structure and morphology of TiO2 nanoparticles. The effect of TiO2 coating on zeolite, UV radiation intensity, initial concentration of dye and type of photocatalyst substrate in photocatalytic removal efficiency was investigated.Findings: XRD pattern showed that, the TiO2 nanoparticles had two phases including anatase (80.5%) and rutile (19.5%).The uniformity of nanoparticles was evidents in the SEM images. The removal efficiency of TiO2 coated on zeolite was more than that of only the TiO2 coating. With increasing UV radiation intensity from 2.4 w/m2 to 3.9 w/m2, the photocatalytic efficiency was also enhanced but the removal efficiency decreased from 91.61% to 77.91% when the red safranin dye concentration increased from 10 mg/L to 50 mg/L. The moving TiO2/zeolite photocatalyst bed had a higher efficiency than the fixed bed.Conclusion: The TiO2/zeolite photocatalyst was much more effective than TiO2 photocatalyst in removing the red safranin dye in the aqueous phase. In other words, TiO2 coating on the zeolite, The removal efficiency of dyes increases from aqueous environment. TiO2/zeolite photocatalyst with fixed bed is recommended to be used in water treatment where the most important problem of using moving-bed TiO2/zeolite photocatalyst is opacity in the water treatment. Key Words: TiO2 Nanoparticles, Zeolite, Photocatalyst, UV Radiation, Red Safranin Dye
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مسعود ريسمانچيان |
عضو هيأت علمي گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سميرا برکات |
دانشجوي کارشناسي ارشد گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

نيما خوش ذات |
دانشجوي کارشناسي ارشد گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

رضا کشاورزي |
دانشجوي دکترا، گروه شيمي، دانشکده شيمي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2262
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469383.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات