تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۶۲۷-۶۳۷

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان ۱۵- ۴۹ ساله استان سمنان با استفاده از رگرسیون پواسن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در مطالعات جمعیتی مقوله باروری جایگاه ویژه‌ای دارد. باروری یکی از رویدادهای طبیعی جمعیت و از عناصر مهم رشد آن می‌باشد. در تبیین عوامل مؤثر بر باروری عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش دارند که محققان جمعیت‌شناسی در حوزه باروری به هر یک از این ابعاد، از جهات مختلف پرداخته‌اند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر روی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده باروری، با استفاده از رگرسیون پواسن است.روش‌ها: 405 زن 15-49 ساله حداقل یک بار ازدواج کرده استان سمنان در سال 1391 با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه ساختار یافته بررسی شدند. به منظور مدلسازی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده بر روی محل تولد، سطح تحصیلی، وضعیت شغلی و نوع ازدواج زنان از مدل رگرسیون پواسن و به‌منظور برازش مدل از نرم‌افزار SPSS 17 استفاده شد.یافته‌ها: از میان چهار متغیر پیش‌بین محل تولد، سطح تحصیلی، وضعیت شغلی و نوع ازدواج، تنها دو متغیر محل تولد و وضعیت تحصیلی بر روی تعداد فرزندان به دنیا آمده تأثیر معنی‌دار داشتند (001/0>p-value). زنان متولد روستا و با تحصیلات زیردیپلم تعداد فرزندان بیشتری نسبت به زنان متولد شهر و با تحصیلات دیپلم و بالاتر داشتند.نتیجه‌گیری: از آن‌جا که متغیر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، متغیری شمارشی و گسسته است، استفاده از رگرسیون پواسن برای مدلسازی آن، مدلی کاراتر از رگرسیون خطی ارائه می‌دهد. واژه‌های کلیدی: باروری، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، رگرسیون پواسن
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Factors Affecting Children Ever Born for 15-49 Year -Old Women in Semnan Using Poisson Regression
چکیده انگلیسی مقاله Background: Fertility is one of the important characteristics of population studies. The number of children ever born per woman has important implications for public health, economic, climate, and population structure. There are many literatures about fertility and factors which are significant effects on it. The aim of this article is modeling Children Ever Born (CEB), as an important factor affects fertility using Poisson regression.Methods: We collected 405 women 15-49 year-old by random stratified sampling and structured questionnaire in 2012. Statistical population are married women from Semnan province. Birth local, educational level, job status and type of marriage were considered as prpbalbe effective factors on CEB and their significancy was determined by Poisson regression.Findings: Among birth local, educational level, job status and type of marriage, only birth local and educational level had statistically significant effects on CEB (p< 0.001). Women who were born in rural area and had under diploma educational level had higher CEB than women who were born in urban area and had diploma or above educational levels.Conclusion: Since CEB is a count variable, it is recomanded to use Poisson regression instead of linear regression model. In this situation, Poisson regression is more realable than classical regression. Key Words: Fertility, Children Ever Born (CEB), Poisson Regression
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهسا سعادتي |
استاديار، مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت کشور، آمار زيستي تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2489
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات