تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۶۱۳-۶۲۶

عنوان فارسی مقایسه‎ی مدل‎های رگرسیون اکولوژیکی فضایی بیزی در بررسی بروز سرطان‎ سینه در ایران
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: در ایران سرطان سینه با بروز استاندارد شده‎ی سنی 25/28 در رتبه‎ی اول سرطان‎ زنان قرار دارد. با توجه به روند پیر شدن جمعیت و سیر صعودی سرطان در ایران، اهمیت پیشگیری از سرطان و وجود پراکندگی سرطان‎ها در مناطق مختلف کشور، شناسایی مناطق دارای بروز بالای سرطان سینه و آگاهی از وضعیت پراکندگی و نقش مهم‌ترین عوامل خطر بالقوه‌ی این سرطان با استفاده از مدل‌های پیشرفته‌ی آماری ضروری می‎باشد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کاربردی اکولوژیک، جامعه مورد مطالعه، تمام بیماران مبتلا به سرطان سینه بین سال‎های 1384 تا 1387 در ایران می‎باشند. عوامل خطر: مصرف سیگار، مصرف میوه و سبزیجات، فعالیت فیزیکی، اضافه وزن و وضعیت اقتصادی-اجتماعی می‎باشد. جهت برآورد خطر نسبی سرطان سینه، از مدل‎های گاما-پوآسن، لگ‎نرمال و (BYM یا Besag,York, Mollie) استفاده شد.یافته‌ها: تعداد کل سرطان سینه ثبت شده در سال‎های1384 تا 1387 درایران 25152 مورد بوده است. از میان مدل‎های استفاده شده، مدل BYM تعدیل نشده بهترین برازش را داشت. بدون تعدیل اثر عوامل خطر، استان‎های اصفهان و یزد و تهران بیشترین خطر بروز سرطان سینه و سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری کمترین میزان خطر ابتلا را دارند. با تعدیل عوامل خطر، استان‎های خراسان رضوی، خرم‎آباد و همدان بیشترین خطر بروز سرطان سینه و استان‎های اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد، کمترین خطر بروز را دارند. ارتباط مستقیم معنی‌داری بین سرطان سینه و شاخص توسعه انسانی مشاهده شد.نتیجه‌گیری: با توجه به برازش بهتر مدل BYM، توصیه می‎شود در مطالعات آینده از مدل BYM استفاده شود و با توجه به معنی‎داری متغیر شاخص توسعه انسانی، در مطالعات مشابه این متغیر در نظر گرفته شود. این مطالعه نشان داد که استان‌های اصفهان، یزد و تهران دارای بیشترین خطر بروز سرطان سینه می‎باشند. واژه‌های کلیدی: نقشه‎بندی بیماری، سرطان سینه ، شاخص توسعه انسانی، مدل BYM
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Comparative Study on Ecological Regression Models in Breast Cancer Risk in Iran, 2005- 2008
چکیده انگلیسی مقاله Background: Breast cancer is the leading cancer among women in Iran with standardized incidence rate of 28.25. With regard to the aging, increasing cancer trends in Iranian population, the importance, and geographical variations of this cancer, it is necessary to identify regions with high breast cancer incidence. This information on geographical patterns can determine the breat cancer risk factors using advanced statistical methods.Methods: In the present ecological study, the breast cancer registry data in Iran from 2005 to 2008 was used. We assessed the effect of cigarette smoking, fruit and vegetable consumption, physical activity, overweightness, and socioeconomic status on breast cancer incidence using gamma-poisson, log-normal and Besag, York, and Mollie (BYM) models.Findings: Total number of registered new breast cancer cases was 25152. Among the fitted models, unadjusted BYM had the best performance. In this model, Isfahan, Yazd, and Tehran had the highest and Sistan-Baluchestan and Chaharmahal- Bakhtiyari had the lowest incidence rate. After confounder’s adjustment, the incidence was the highest in Khorasan-Razavi, Lorestan, and Hamadan and the lowest in Ardebil and Kohgiluyeh-Boyerahmad. More results showed that there was positive significant association between the human development index (HDI) and the breast cancer incidence.Conclusion: The BYM model as the best fitted model in this paper, can use as more applicable model in future. The incidence is generally high in central provinces of Iran. Due to significant relationsip between the human development index (HDI) and breast cancer, it is recommended to take it into account as a risk factor in advanced researches. Key Words: Disease Mapping, Breast Cancer, Human Development Index, BYM Model
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احمد حداد خوشکار |
کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران

توحيد جعفري کشکي |
کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران

بهزاد مهکي |
استاديار، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2289
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات