تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۵۹۵-۶۰۳

عنوان فارسی انتخاب راهبرد مناسب حفاظت از سرمایه های سازمانی در مدیریت بحران با رویکرد تلفیقی SWOT و AHP
چکیده فارسی مقاله مقدمه: علیرغم طرحریزی جهت فعالیت‌های عادی، بسیاری از سازمان‌ها فاقد طرحریزی نظامند مدیریت شرایط اضطراری هستند. سازمان‌ها باید برای بحران‌ها دارای اهداف و راهبردهای از پیش تعریف شده باشند. با تعریف اهداف و راهبردهای شرایط اضطراری، بسیاری از ابهامات پاسخ برطرف شده و مسؤولیت‌ها، هدایت و رهبری به خوبی انجام خواهند شد.روش‌ها: با استفاده از روش دلفی، فهرستی از نقاط ضعف و قوت درونی و فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی در سیستم‌های پاسخ اضطراری تهیه شد. سپس برای نقاط ضعف و قوت درونی و فرصت‌ها و تهدیدات بیرونی، آنالیز (SWOT یا strengths, weaknesses, opportunities, and threats) انجام شد و راهبردهای مناسب استخراج شد. راهبردها در سه گزینه خلاصه شدند و در مرحله بعد با استفاده از روش (AHP یا Analytic Hierarchy Process) ، گزینه ارجح انتخاب شد.یافته‌ها: برای سازمان مورد مطالعه، راهبرد تطبیقی مناسب‌ترین راهبرد مدیریت بحران بود. راهبرد پاسخ اشتراکی در شرایط اضطراری به عنوان راهبرد تطبیقی در نظر گرفته شد. در این راهبرد سعی می‌شود با رفع نقاط ضعف داخلی، از فرصت‌های موجود خارجی استفاده شود.نتیجه‌گیری: همانند شرایط عادی سازمان، باید اهداف و راهبردهای سازمان در شرایط اضطراری تعریف و مدون شوند. بهتر است این استراتژی‌ها با روش‌های ساختارمند انتخاب شده و به صورت مداوم به روز شوند. واژه‌های کلیدی: راهبرد، مدیریت بحران، شرایط اضطراری، SWOT، AHP
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Determination of the Appropriate Strategy for Protecting the Organizational Assets in Crisis Management By AHP-SWOT Approach
چکیده انگلیسی مقاله Background: Despite of strategic planning for routine operation, many organizations fail to plan for emergency and crisis. Any organization should have a clear mission, pre-defined objectives and strategies for crisis period. Having a well established objectives and strategies can resolve many ambiguities at emergency scenes. Also, roles, direction and leadership will be implemented successfully.Methods: A group of top managers identified the weakness, strengths, threats and opportunities within the organization. Then, this list refined using the Delphi technique and proper strategies were established by SWOT analysis. In the last step, AHP method was utilized for selecting the best choice among three options.Findings: The main idea in the adaptive strategy is utilizing the external opportunities for resolving internal weaknesses. External opportunities may include external emergency teams and neighbors.Conclusion: For any organization, as the normal situations it is necessary to have the emergency documented plan and objectives. Such plans should be select systematically and updated continuously Key Words: Emergency; Crisis Management; Strategy; SWOT; AHP
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد مهدي محبي |
استاديار گروه مديريت دانشگاه پيام نور، همدان، ايران

شيرين بخشي نيا |
دانشجوي کارشناسي ارشد MBA، دانشگاه پيام نور همدان، همدان، ايران

اميد کلات پور |
استاديار، قطب علمي و آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي و مركز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2235
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات