تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۵۸۲-۵۹۴

عنوان فارسی مقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی و انعقاد الکتریکی –شناورسازی در حذف رنگ راکتیو بلک ۵ در محلول‌های آبی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: رنگزاهای مصنوعی از جمله آلاینده‌های زیست محیطی هستند که مصرف آن‌ها روز به روز در حال افزایش است. در این پژوهش تصفیه‌پذیری پساب‌های آلوده به رنگ راکتیو بلک 5 به روش انعقاد الکتریکی و انعقاد الکتریکی- شناورسازی در یک راکتور در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از الکترود آلومینیوم مورد مطالعه قرار گرفت.روش‌ها: در این مطالعه، یک راکتور الکتروکواگولاسیون مجهز به سیستم شناورسازی با هوای محلول در مقیاس آزمایشگاهی با حجم تقریبی 1 لیتر مجهز به 4 الکترود از جنس آلومینیوم با ابعاد 200*20*2 میلی متر مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر پارامترهای بهره‌برداری نظیر pH محیط، شدت دانسیته جریان، زمان تماس، غلظت اولیه رنگ و شناورسازی مورد بررسی قرار گرفتیافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ به میزان 81% در محیط خنثی از نظر pH، دانسیته جریان mA/cm271/12 و غلظت رنگ mg/L 100 حاصل شد. نتایج دیگر این مطالعه حاکی از تأثیرگذاری بیشتر فرایند توام انعقاد الکتریکی شناورسازی در مقایسه با فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ در شرایط بهینه بهره‌برداری بود..نتیجه‌گیری: : فرآیند انعقاد الکتریکی و انعقاد الکتریکی- شناورسازی با کاربرد الکترودهای آلومینیوم می‌تواند فرایندی امیدوارکننده برای حذف رنگ باشد. واژه‌های کلیدی: انعقاد الکتریکی، شناورسازی، حذف، رنگ راکتیو بلک 5، الکترود آلومینیوم
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Comparative study on removal of reactive black 5 using Electrocoagulation and Electrocoagulation/Flotation Processes in aqueous solution
چکیده انگلیسی مقاله Background: Nowadays, synthetic azo dye compounds as environmental pollutants are widely used in different application. In this study, the treatability of polluted effluents by reactive black 5 azo dye was investigated in a lab scale batch experimental reactor using electrocoagulation and electrocoagulation/flotation processes with aluminum electrodes.Methods: In the present study, an electrocoagulation flotation reactor in a lab scale with an approximate volume of 1 liter was prepared which is equipped with four Al electrodes with dimensions of 200*20*2 mm. The effects of operational parameters such as initial pH, current density, contact time, initial dye concentrations and flotation were evaluated. Findings: The results indicated that the highest dye removal rates in the electrocoagulation process were observed in natural pH of the solutions, 12.71 mA/Cm2 current density and 100 mg/l initial dye concentration at 30 min contact time. In these conditions, up to 81% of dye was removed in the electrocoagulation process. Based on the result obtained in this study, it was found that much higher dyes removal could be achieved by electrocoagulation/flotation processes (86%) process than that by electrocoagulation process in the same conditions.Conclusion: Electrocoagulation and electrocoagulation/flotation processes could be a promising process using aluminum electrodes for dye removal.Key Words: Electrocoagulation, Flotation, Removal, Reactive Black 5, Aluminum Electrode, Dye removal
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبدالمطلب صيد محمدي |
استاديار، مرکز تحقيقات علوم اجتماعي مؤثر بر سلامت، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

قربان عسکري |
استاديار، مرکز تحقيقات علوم اجتماعي موثر بر سلامت، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

سميه اکبري |
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران

امير شعبانلو |
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان،‌ايران

قدرت الله روشنايي |
استاديار گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، ايران

حليمه الماسي |
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2110
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات