تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۵۶۴-۵۷۲

عنوان فارسی بررسی میزان مواجهه دندان‌پزشکان با سر و صدا در بخش‌های مختلف یکی از مراکز بزرگ دندان‌پزشکی تهران
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: یکی از پیامدهای مهم انقلاب صنعتی در جهان، افزایش سطح شدت سر و صدای محیط کار است. این مقاله با هدف تبیین نقش و اهمیت میزان سطح سرو صدا در محیط کار دندان‌پزشکی، به بررسی میزان سر و صدای هندپیس یونیت‌ها و تجهیزات بخش‌های مختلف یکی از مراکز بزرگ دندان‌پزشکی شهر تهران پرداخته است.روش‌ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، تراز فشار صوتی در بخش‌های ترمیم، تشخیص، اطفال، پریو، جراحی فک، اندو و بخش CSR (Central Sterile Room) با استفاده از استاندارد 3744ISO و دستگاه صداسنج B Z K مدل 2237 در ناحیه شنوایی دندان‌پزشکان اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بالاترین میزان تراز فشار صوتی بین کلیه بخش‌های مورد مطالعه، در هندپیس آنگل یونیت‌های بخش اطفال مرکز دندان‌پزشکی بود که dB86 شبکه A به دست آمد. مقایسه تراز کلی فشار صوتی (LPT) در دستگاه‌های دندان‌پزشکی نشان داد که بیشترین میزان به دستگاه التراسونیک تعلق داشته که dB 8/96 شبکه A به دست آمد.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین میزان سروصدای این مرکز بالا بوده و به عنوان یک عامل افت شنوایی کارکنان در معرض می باشد. در راستای جلوگیری از مشکلات ناشی از سر و صدا مانند افت شنوایی، اجرای درست و دقیق برنامه حفاظت شنوایی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب مورد نیاز می‌باشد. واژه‌های کلیدی: سر و صدا، مرکز دندان‌پزشکی، یونیت، تراز فشار صوت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Survey of dentistry noise exposure in different parts of the great centers of Dentistry, Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the important consequences of the industrial revolution is the increasing of the intensity level of workplace noise. Aim of this paper was to explain the role and importance of the noise level in the dental workplace, to has been evaluate of dentistry noise exposure, dental unit hand piece noise level and the different part equipment of the great centers of dentistry, Tehran.Methods: In this cross - sectional study, Sound pressure level(SPL) were measured using B&K noisemeter models 2237 in the hearing zone of dentists at restoration parts, diagnostics, pediatrics, periodontics, oral surgery, endodontics and the CSR departments. The average sound pressure level means were measurement using the ISO 3744 standard.Findings: The results show that the highest levels of sound pressure level (dB) among all studied departments were pediatric Ángel hand piece that was obtained 86 dB. Comparison of sound pressure level (LPT) showed the Maximum amount belonging to ultrasonic devices that was obtained 96.8dB.Conclusion: The results of this study showed that the average noise level is high and as an important risk factor for hearing loss in exposed personals. In order to avoid problems caused by noise, such as hearing loss and use of suitable PPE is required accurate performance of hearing conservation program. Key Words: Noise, Ddental Center, Unit, Sound Pressure Level, Hand Piece
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسين کاردان يامچي |
گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج)، تهران، ايران

فيروز ولي پور |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...(عج)، تهران، ايران

غلامحسين پورتقي |
گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج)، تهران، ايران

حبيب ا... دهقان |
مهندسي بهداشت حرفه اي، استاديار گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمد سالم |
گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج)، تهران، ايران

زهره جمالي |
گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2043
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469375.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات