تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۵۵۰-۵۶۳

عنوان فارسی طراحی ابزارهای صداسنجی در بهداشت حرفه ای با استفاده از نرم افزار لب ویو (Labview)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از عوامل زیان آور در بهداشت حرفه‌ای، مواجهه با صدا و ارتعاش می‌باشد. کنترل بهتر این عامل، مستلزم‌نرم افزاری است که با کنترل لحظه به لحظه از افزایش مخاطرات جلوگیری کند. لذا این پژوهش با هدف راه‌اندازی چنین سیستمی توسط نرم‌افزار labview (لب ویو) به منظور پایش لحظه‌ای صدا انجام گردید.روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی است که توسط نرم افزار لب ویو، میکروفون و کارت تحلیل صدا انجام شد. اطلاعات به صورت فشار صدا از طریق میکروفون جمع‌آوری گردید و توسط کارت تحلیل صدا پردازش شد. سپس نتایج به صورت گراف یا پلات نمایش داده شد.یافته‌ها: این نرم‌افزار شامل پانل جلو و پانل عقب می‌باشد که از این طریق می‌توان اطلاعاتی مانند شبکه توزین فرکانسی و سرعت پاسخ نرم‌افزار را مشخص نمود. پس از ورود اطلاعات، اندازه‌گیری دامنه و تراز فشار صوت، آنالیز طیفی، تراکم توان صوت و سایر مشخصات صدا امکان‌پذیر بود.نتیجه‌گیری: از قابلیت‌های برنامه labview در بخش صدا می‌توان به ‌اندازه‌گیری، آنالیز فرکانس و کنترل صوت اشاره نمود که در واقع مانند تراز سنج صوت یا آنالیزور صدا عمل می‌نماید. با توجه به قابلیت‌های ذکر شده، می‌توان از این نرم‌افزار در جهت آنالیز و پردازش صدا و ارتعاش به صورت یک سیستم مانیتورینگ استفاده نمود. واژه‌های کلیدی: نرم افزار لب ویو، دامنه صوت، طیف صوت، شبکه توزین فرکانس
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Sound pressure level tools design used in occupational health by means of Labview software
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the harmful factors in the field of occupational health is exposure to noise and vibration. Better control of hazardous agent requires robust and efficient software that prevents the increased risk with real-time control. Therefore, this study was conducted with the aim of setting a system using labview software to monitor the sound momently.Methods: The research is an experimental study that was doing by using Labview software, microphones and data acquisition card. Environmental information collected as sound pressure level via microphones and then processed by the sound analyzes card. The results will be showed by software as a graph or plot in the next step.Findings: This software is including the front panel, back panel and connector panel that with these panels can be determined information such as various frequency weighting and time weighing. After entering the information, the sound pressure level, sound amplitude, power spectrum, power spectral density and other sound characteristics can be specified.Conclusion: Labview programming capabilities in the field of sound can be referred to the measurement of sound, frequency analysis and sound control that actually the software acts like a sound level meter and sound analyzer. According to the mentioned features, this software is suitable to analyze and process sound and vibration as a monitoring system. Key Words: Labview Software, Sound Amplitude, Power Spectrum, Frequency Weighting
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرهاد فروهرمجد |
استاديار گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

زهرا محمدي |
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

معصومه احمدوند |
کارشناس مهندسي بهداشت حرفه اي، شرکت فارس شناسي، اصفهان، ايران

فرشاد فروهرمجد |
کارشناس مهندسي بهداشت محيط، شرکت لوله و پروفيل سپاهان اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2006
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات