تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۵۳۷-۵۴۹

عنوان فارسی بررسی فرسودگی شغلی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در سال ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فرسودگی شغلی سندرمی روان شناختی مشتمل برسه محور خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس عدم کفایت شخصی می‌باشد، بهورزان به عنوان مراقبین سطح اول خدمات بهداشتی (Primary Health Care- PHC) در معرض انواع مشکلات جسمی و روانی می‌باشند، تحقیق حاضر با هدف "تعیین وضعیت فرسودگی شغلی در بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در سال 1392"جهت ارائه راهکار مناسب انجام گردید.روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی تمامی بهورزان شاغل مرکز بهداشت شماره یک اصفهان (120نفر) در سال 1392 انجام گرفت، ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای شامل اطلاعات فردی، اطلاعات حرفه‌ای، و پرسش‌نامه مسلچ (Maslach) بود. پرسش‌نامه توسط بهورزان تکمیل و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS نسخه 20 و آزمون‌های آماری ANOVA، ضریب همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل تحلیل گردید.یافته‌ها: نمره کلی فرسودگی شغلی در حد متوسط با میانگین (1/42) و انحراف معیار (7/14) بود. بین نمره فرسودگی شغلی در حیطه عاطفی و حیطه مسخ شخصیت (654/0 = r و 001/0 < P) و هم‌چنین حیطه عاطفی و حیطه کاهش موفقیت فردی (572/0 = r و 001/0 < P)و حیطه مسخ شخصیت وکاهش موفقیت فردی (693/0 = r و 001/0 < P) رابطه مستقیم وجود داشت. میانگین نمره فرسودگی شغلی کلی، بعد عاطفی و کاهش موفقیت فردی در زنان به طور معنی‌داری بیشتر از مردان بود (05/0 < P). سطح تحصیلات بهورزان با نمره فرسودگی شغلی در کل و در ابعاد مختلف رابطه معکوس داشت. با دور شدن محل سکونت بهورزان از خانه بهداشت فرسودگی شغلی در بعد عاطفی افزایش یافته است (04/=p).نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که فراوانی و شدت فرسودگی شغلی در بهورزان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در حد متوسط بوده و از این میان، میزان فرسودگی شغلی در زنان بیشتر از مردان بوده است که از دلایل آن می‌توان به انجام همزمان وظایف شغل بهورزی و وظایف خانه و فرزندان که باعث افزایش میزان اضطراب و استرس شده وهم‌چنین بعد مسافت وعدم بهره‌مندی از تسهیلات ایاب و ذهاب برای تردد به محل کار اشاره نمود.واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، بهورز، خانه، مرکز بهداشت شماره یک اصفهان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating of Job Burnout among Health Workers in health houses of Esfahan 1health center in 2013
چکیده انگلیسی مقاله Background: Psychological burnout syndrome based organization consisting of emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment. Health workers as frontline troops (Primary Health Care- PHC) with the mission of promoting public health are exposed to a variety of physical and psychological problems. This research aims to "determine the status of burnout in health care personnel working in the homes of a number of health center in 2013" was conducted to provide an appropriate.Methods: This study is a descriptive - cross-sectional analysis of 120 health workers employed - Esfahan 1health center was conducted. Data were collected with a questionnaire including personal information, professional information, questionnaire, Maslach (Maslach), respectively. Data were analyzed for statistical software SPSS version 20, SPSS Pearson, T-independent, analysis of variance and Spearman correlation were used.Findings: The resulting score was moderate in all dimensions of burnout (mean= 42.1 and Standard deviation =14.7). Depersonalization dimensions of burnout in the emotional domain scores (P< 0.001 and R=0.654) and also the emotional realm and scope of job burnout (P< 0.001 and R=0.572) and depersonalization area reduction of individual success (P< 0.001 and R=0.693) correlation existed. The overall mean score of burnout, emotional and reduced personal accomplishment significantly higher in women than men (P< 0.05). Educational level health workers with burnout scores on the various dimensions of the relationship away from the home health home health workers, increased emotional burnout(P =0.4)Conclusion: This study showed that the prevalence and severity of burnout among health workers Health Center, a number of medium but Burnout in women than in men, the reason can be simultaneously performed tasks and home tasks, jobs, health workers and children which increases the level of anxiety and stress as well as distance and lack of access to transportation facilities for commuting to work on. Key Words: Burnout, Health Worker, Health Houses,- Esfahan 1 Health Center
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهشيد رفيعيان |
مدير مرکز آموزش بهورزي مرکز بهداشت شماره يک اصفهان، اصفهان، ايران

احمد جمشيدي |
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن زاده |
گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

مريم شيخي |
مرکز آموزش بهورزي مرکز بهداشت شماره يک اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1985
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات