تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۵۰۵-۵۱۲

عنوان فارسی طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعه حاضر با هدف تعیین طرحواره‌های غالب و مقایسه‌ی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار انجام شده است.روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، از میان بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی و افراد بهنجار شهر اردبیل، 90 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند (45 نفر در هر گروه). برای جمع‌آوری داده‌ها از فرم کوتاه پرسش‌نامه‌ی طرحواره‌ی یانگ و پرسش‌نامه چند محوری بالینی میلون استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS (Ver 17) و آزمون‌های آماری کای دو و تی مستقل استفاده شد.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی و افراد بهنجار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر آن تفاوت معنی‌داری در طرحواره‌های حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت‌های مختل، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری (001/0>P) در دو گروه مورد مطالعه دیده می‌شود.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ناکارآمد می‌باشند. بر این اساس با شناسایی طرحواره های فوق پیش از ابتلای فرد به اختلال شخصیت مرزی و اندازه‌گیری شدت این طرحواره‌ها و مشخص کردن الگوی طرحواره می‌توان راهبردهای مداخله‌ای مناسبی را در جهت کاهش این طرحواره به عمل آورد. واژه‌های کلیدی: طرحواره های ناسازگار اولیه، اختلال شخصیت ، اختلال شخصیت مرزی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Early maladaptive schemas in borderline personality disorders patients
چکیده انگلیسی مقاله Background: The purpose of the present study was to determine the dominant schemas and comparison of early maladaptive schemas in borderline personality disorders patients and normal individuals.Methods: In this cross sectional study, 90 borderline personality disorders patients & normal individuals have been chosen (45 in each group). Collecting information tool was the short form of the Young Schema Questionnaire and Millon Clinical Multiaxial Inventory. After collecting information, data were analyzed using chi-square and independent T-test.Findings: Our findings indicated that there is a significant difference between early maladaptive schemas in borderline personality disorders patients and normal individuals. Also, The borderline personality disorders group had significantly higher scores on most maladaptive schemas with the Disconnection and Rejection, Impaired Autonomy, Impaired Limits (P< 0.001), Other- Directedness (P=0.03) and Over-Vigilance (P=0.001) as compared to the control group.Conclusion: This study showed that the early maladaptive schemas are inefficient on the borderline personality disorders patients. With the identification early maladaptive schemas before getting a borderline personality disorder and Measurement of the schemas, can be done an appropriate intervention strategies to reduce the scheme. Key Words: Early Maladaptive Schema, Personality Disorders, Borderline Personality
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدي محمد اميني |
دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران

ندا خورشيديان |
مرکز بهداشت شهرستان شيراز، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

علي اصغر اسداللهي شهير |
سازمان بيمه سلامت، گرگان، ايران

شروين- السادات هاشميان اصفهاني |
گروه بهداشت و پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گلستان، ايران

آرش نجيمي |
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1873
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469370.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات