تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۴۹۶-۵۰۴

عنوان فارسی بررسی پیشگویی‌کننده‌های مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ارتباط بیماری‌های دهان و دندان با عواقب نامطلوب بارداری ضرورت توجه بیشتر به وضعیت بهداشت دهان و دندان در زنان باردار را نشان می‌دهد. تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به عوامل اجتماعی در ایجاد رفتار توجه خاص نشان می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین پیشگویی‌کننده‌های مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر آشخانه بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در سال 1392 انجام شده است.روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، 150 نفر از مادران باردار شهر آشخانه با روش نمونه‌گیری آسان از مرکز بهداشتی درمانی شهری آشخانه انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به عوامل تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در خصوص مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان از طریق پرسش‌نامه گردآوری شده و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی، به کمک نرم‌افزارspss 18 در سطح معنی‌دار 05/0 تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین سنی مادران باردار مورد مطالعه 9/4 4/24 است و میانگین شاخصDMF مادران 2/2 16/5 بود. در این پژوهش همبستگی میان قصد رفتاری با سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده مورد بررسی قرار گرفت.میان قصد رفتاری با آگاهی (403/0r=) ، با نگرش (369/0 r=)، با هنجارهای انتزاعی(415/0r=)، با کنترل رفتار درک شده (488/0r=) و با رفتار (399/0r=) ارتباط مستقیم و مثبتی مشاهده شد.نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر کارایی تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده را در پیشگویی اتخاذ مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار نشان داد. از این رو این تئوری می‌تواند به عنوان چارچوبی جهت طراحی و اجرای مداخلات آموزشی جهت کاهش پوسیدگی دندان استفاده شود و در دوران بارداری به حفظ سلامت مادر و کودک کمک نماید. واژه‌های کلیدی: تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده ، بهداشت دهان و دندان ، مادران باردار
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Predictors of oral health care in pregnant women based On theory of planned behavior
چکیده انگلیسی مقاله Background: The relationship between periodontal disease and adverse pregnancy outcomes according to the status of oral health in pregnant women is evident. The theory of planned behavior is one of the few theories that social factors on behavior indicates that special attention.The main theory of the cause of behavior, knows the intention to perform that behavior. Intention is affected by attitude toward the behavior, subjective feeling of control over one's behavior on the behavior (in terms of ease or difficulty of the work ) is.The present study aimed to determine the predictive value of oral health care for pregnant women Ashkhaneh city was based on the theory of planned behavior.Methods: In this cross-sectional study, 150 pregnant mothers in Ashkhaneh city a sampling of urban health center Ashkhaneh selected. Scale of the theory of planned behavior regarding oral health care were collected through questionnaires. The data were analyzed using the software spss 18.Findings: The results showed that the average age of mothers in the study 24/4 ± 4/9 and the average maternal DMF index was 5.16± 2.2.In this study, the correlation between behavioral intention were studied by structural theory of planned behavior. Between behavioral intention and awareness (r = 0/403), and attitude (r = 0 / 369), subjective norms(r = 0/415), and perceived behavioral control, (r = 0/488) and the behavior of the (r= 0/399 ) found a positive correlation.Conclusion: This theory of planned behavior in the prediction of performance measures of oral health care to pregnant women showed. Thus, this theory can be used as a framework for designing and implementing educational interventions for reducing dental caries should be used during pregnancy to help maintain the health of mother and child. Key Words: Theory of Planned Behavior, Oral Health, Pregnant Women
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسين ابراهيمي پور |
دانشيار، گروه بهداشت و مديريت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران

مرضيه محمدزاده |
کارشناس ارشد آموزش سلامت، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي، خراسان شمالي، ايران

شمس الدين نيکنامي |
دانشيار، گروه آموزش بهداشت، دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

حبيب الله اسماعيلي |
دانشيار، گروه آمار حياتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران

علي وفايي نجار |
دانشيار، گروه بهداشت و مديريت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1858
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469369.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات