تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۴۵۹-۴۷۲

عنوان فارسی بررسی وضعیت سرطان پستان در استان کردستان با دیدگاه جغرافیای پزشکی طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: سرطان یکی از بیماری‎های مزمن بشری است که فاکتورهای مختلفی در ایجاد آن نقش دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توزیع جغرافیایی سرطان پستان در استان کردستان، شناخت نقاط پرخطر و عوامل جغرافیایی طبیعی و انسانی دخیل در بروز آن می‎باشد.روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی بوده که در آن داده‎های تحقیق با ‎استفاده‎ از نرم‎افزار آماریSPSS تجزیه ‎و‎ تحلیل گردید و از نمودارها و آزمون‎های آماری تی و تحلیل‎ واریانس برای مقایسه استفاده‎شد و نقشه پراکندگی سرطان پستان در استان کردستان با‎ استفاده ‎از نرم‎افزار (GIS یا Geographic Information System) ورژن 9.3 طی سال‎های 1385 الی 1389 ترسیم گردید. به‎منظور بررسی علت بالا بودن نرخ مبتلایان ناشی از سرطان پستان در برخی از شهرستان‎ها، نقشه پراکندگی عناصر مس و سرب که بر روی سرطان پستان مؤثر هستند تهیه ‎شد.یافته‌ها: شهرستان‎های سنندج، سقز و مریوان به‎ترتیب با میزان بروز 59/9، 21/4 و 07/4 در هر صد‎هزار نفر در مناطق شایع بیماری قرار‎دارند. از ‎آنجا‎ که سطح معنی‌دار آماری آزمون t، 0001/0 به‎دست آمده‎است (05/0 p<)، با اطمینان 95٪ میزان بروز سرطان سینه در شهرنشین‎ها بیشتر از 4 برابر روستانشین‎ها است. مبتلایان زن (91/96٪) جامعه آماری را تشکیل داده‎اند.نتیجه‌گیری: زنان جامعه شهری گروه در‎معرض‎خطر سرطان پستان در استان کردستان می‎باشند. وجود عناصر مس و سرب در منطقه می‎توانند به‎عنوان یکی از علل بروز بیماری و پیش‎آگهی، جهت مقابله‎ با آن محسوب‎گردند. نتایج این مطالعه می‎تواند فرضیه‎هایی درباره عوامل خطر احتمالی سرطان پستان در استان کردستان ایجاد‎ کند که اثبات آن مستلزم انجام مطالعاتی مکمل از طرف مسؤولین می‎باشد. واژه‌های کلیدی: جغرافیای پزشکی، سرطان پستان، مس، سرب، استان کردستان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Survey on breast cancer status in Kurdistan province on Medical Geography viewpoint During 2006 - 2010
چکیده انگلیسی مقاله Background: Cancer is one of the mankind`s chronic diseases that various factors play a role in its creation. The aim of the current study was to investigate the geographic distribution of breast cancer in the Kurdistan province and identify the high risk areas andnatural geographic factors effective in its incidence.Methods: It was a descriptive - sectional study in which the research data was analyzed using SPSS software, and charts, statistical t-tests and variance analysis was used for comparison and the distribution map of breast cancer in the province was prepared using Geographic Information System (GIS) software, version9.3 during the years 2006 to 2010. In order toinvestigate the cause ofthe highrates of breast cancer patients in some cities,Cu and Pb distribution map was prepared which affectbreastcancer.Findings: Sanandaj, Saghez and Marivan citieshave theincidence rates of 9.59, 4.21and4.07perhundred thousand people, respectively and are considered as the common areas. Sincethe significance level of the statistical t-test obtained was 0.0001(p< 0.05), having 95% confidence we can say that the incidence of breast cancer in urban areasis 4 times more than rural areas. Female patients (96.91%) have formed the statistical community.Conclusion: Urban society women are the groupat risk forbreastcancer in the Kurdistan province. Existence of Cu and Pb in the region can be one of the causes of the disease and also they can be a prognosis in order to deal with the disease. The results of this studycan provide hypotheses about the possible risk factors for breast cancer in the province; to proof this we need complementary studies done by the authorities in the future. Key Words: Medical Geography, Breast Cancer, Cu, Pb, Kurdistan Province
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله آفاق کاظمي |
دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي، گروه آموزشي ژئومورفولوژي، دانشکده جغرافيا، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران

اميد اسکندري |
کارشناس ارشد جغرافياي پزشکي، گروه جغرافيا، دانشکده علوم جغرافيا و برنامه ريزي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

محمد مهدي امين |
دانشيار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

پروين نسائي |
کارشناس نظام ثبت مرگ استان، معاونت بهداشتي استان کردستان، کردستان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1521
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469366.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات