تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۴۴۵-۴۵۸

عنوان فارسی روش‌های ارزیابی سیستم‌های رایانه‌ای تشخیصی پزشکی: مروری بر روش‌های موجود
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در حال حاضر سیستم‌های تشخیصی رایانه‌ای دارای کاربرد وسیعی در علوم پزشکی می‌باشند. این سیستم‌ها می‌توانند در تشخیص درست و به‌موقع بیماری‌ها به پزشک یاری رسانند. عملکرد این‌گونه سیستم‌ها باید به‌صورت مناسبی ارزیابی شود. در این مقاله، معیارهای ارزیابی سیستم‌های تشخیصی پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش‌ها: با استفاده از داده استاندارد در هر روش تشخیصی، میزان خطای سیستم بر اساس پارامترهای حساسیت، ویژگی، صحت، دقت ، سطح زیر منحنی (ROC یا receiver operating characteristic) ، F-measure،Matthews correlation coefficient و … محاسبه شد و نقاط قوت و ضعف هر معیار مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای ارزیابی در یک مثال پزشکی بر روی مقایسه دو روش در تشخیص عارضه قلبی بیماران، محاسبه و ارزیابی شدند. هم‌چنین ارجحیت روش‌های تشخیصی به یکدیگر با استفاده از تست McNemar مشخص گردید.یافته‌ها: به دلیل برابر بودن نسبی تعداد افراد واقعا سالم و مریض در مجموعه داده مورد استفاده، پارامتر صحت، معیار قابل قبولی برای ارزیابی کلی دو روش بود که در دو روش به ترتیب 84 و 86٪ محاسبه شد. هر دو روش از نظر پزشکی، قابل اعتماد نبودند چون میزان خطای نوع اول بیشتر از05/0 بود. با این حال، توان تشخیصی روش دوم چون بالای 80% بود، قابل قبول می‌باشد. چون سطح زیر منحنی ROC در دو روش بین 8/0 و 9/0 بود، قدرت تشخیصی آن‌ها "بسیار خوب" می‌باشد. در نهایت، دو روش تشخیصی از نظر آماری معادل شناخته شدند.نتیجه‌گیری: ارزیابی سیستم‌های تشخیصی باید با روش‌های مناسب و معیارهای مرتبط انجام گیرد. با بکارگیری معیارهای متعدد قادر خواهیم بود توانایی روش تشخیصی را از زوایای مختلف ارزیابی نماییم. واژه‌های کلیدی: سیستم‌های تشخیصی رایانه‌ای، داده کاوی، اعتبار سنجی، بازشناخت الگو
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Performance assessment of computer-aided diagnosis systems: A review of methodologies
چکیده انگلیسی مقاله Background: Nowadays, computer-aided diagnosis systems are widely used in medicine. These systems could assist medical doctors in early correct diagnosis of diseases. The performance of such systems must be correctly assessed. In this paper, the performance criteria of these diagnosis systems are taken into account.Methods: The diagnosis error of such systems was estimated based on the gold standard data using measures such as Sensitivity, Specificity, Accuracy, Precision, Area Under curve ROC (receiver operating characteristic), F-measure, Matthews correlation coefficient , etc. The advantages and disadvantages of those criteria were also discussed. Then, the performance of two Coronary Artery Disease diagnosis systems was assessed. The statistically significant superior method was identified using the McNemar’s test.Findings: Since the analyzed dataset was balanced, the overall performance of the diagnosis methods was assessed using the accuracy measure. The accuracy of the methods was 84% and 86%, respectively. The entire systems were not reliable since Type I error (Alpha) was not less than 0.05. However, the second system had acceptable statistical power (>80%). The diagnosis performance of those systems was “very good” (0.8
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهسا منصوريان |
گروه فيزيک پزشکي، دانشکده ي پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

حميد رضا مراتب |
استاديار گروه مهندسي پزشکي، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2592
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات