تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۸۷-۷۹۱

عنوان فارسی ارزیابی نحوه مدیریت زباله‌های دندان‌پزشکی شهر یاسوج، ایران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مدیریت بهینه زباله‌های دندان‌پزشکی به دلیل نقش عمده آن‌ها در انتشار عوامل بیماری‌زا و تهدید سلامت انسان و محیط ‌زیست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.روش‌ها: جامعه مورد بررسی مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، 40 مرکز دندان‌پزشکی بود که 11 مرکز از طریق نمونه‌گیری ‌تصادفی انتخاب شد. نمونه‌برداری در 3 نوبت طی 3 روز کاری متوالی (دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه) از هر مرکز صورت گرفت. این مواد به 5 گروه پسمانده‌های پاتولوژیک، شیمیایی- دارویی، عفونی، شبه‌خانگی و نوک‌تیز و برنده تقسیم‌ گردید و با ترازوی‌ آزمایشگاهی ‌توزین شد. یک چک‌لیست حاوی 25 سؤال جهت ارزیابی نحوه مدیریت پسماندهای‌ دندان‌پزشکی مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: بیشترین میانگین وزنی برای پسماند عفونی (1920 گرم) و کمترین آن برای بخش پاتولوژیک (32 گرم) به دست آمد. بیشترین میانگین وزنی ‌سرانه پسماند مربوط‌ به زباله‌های عفونی با 43 گرم و بعد از آن زباله‌های شیمیایی- دارویی با 23/15 گرم به ازای هر نفر محاسبه شد. زباله‌های عفونی با 60 درصد و در رتبه بعد زباله‌های شیمیایی- دارویی با 21 درصد، بیشترین درصد سرانه فصلی تولید زباله را به خود اختصاص دادند.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برنامه‌ای جهت کاهش تولید زباله در بیشتر مراکز مورد مطالعه وجود نداشت. در رابطه با مدیریت بهینه زباله‌های تولیدی، پیشنهاد می‌گردد که علاوه بر آموزش دندان‌پزشکان جهت انجام فعالیت‌های کاهش، جداسازی‌ و ‌بازیافت ‌در داخل مطب، جمع‌آوری، حمل و ‌نقل و دفع هر کدام از اجزای زباله به صورت جداگانه و مطابق با دستورالعمل‌های مربوط انجام گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of Dental Solid Waste Management in Yasuj, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Due to the crucial role of dental solid waste in the spreading of pathogens and threating human health and the environment, its proper management is very important.Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out throughout 40 dental centers, from which 11 of them were randomly selected. From each center, 3 solid waste samples were collected during 3 successive days (Monday, Tuesday, and Wednesday). The material content of the samples were divided into 5 categories of pathologic, chemical-pharmaceutical, infectious, semi-domestic, and sharp material, then weighted using a laboratory scale. In order to assess the current dental waste management method, a 25-item checklist was used.Findings: The maximum and minimum average daily weights per unit were that of infectious waste (1920 g) and pathological waste (32 g), respectively. The maximum average weight per capital was related to infectious waste (43 g) and chemical-pharmaceutical waste (23.15 g), respectively. The maximum seasonal rate of waste per capita was that of infectious waste (60%) and chemical-pharmaceutical waste (21%), respectively.Conclusion: The present study showed that in most of the studied centers, no plan existed for the reduction of waste production. Regarding the vise management of the solid waste, it was suggested that, in addition to teaching dentists to reduce, separate, and recycle the waste, the collection, transportation, and disposal of each component of the wastes should be performed separately and in accordance with the guidelines.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله منيره مجلسي |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

عبدالعظيم علي‌نژاد |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

منصور برافراشته‌پور |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت محيط، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مازندران، مازندران، ايران

حامد محمدي |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2268
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469364.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات