تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۸۱-۷۸۶

عنوان فارسی بررسی رابطه بین خودکارامدی با مصرف وعده‌های غذایی در دختران دانش‌آموز دارای اضافه وزن و مبتلا به چاقی مدارس راهنمایی شهر شاهین‌شهر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شیوع اضافه وزن و ابتلا به چاقی در کودکان و نوجوانان سراسر جهان به میزان قابل توجه و هشدار دهنده‌ای رسیده است. عدم مصرف منظم وعده‌های غذایی یکی از مهم‌ترین علل چاقی در کودکان و نوجوانان می‌باشد. مطالعات گذشته، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای روان‌شناختی مؤثر در تغییر رفتارهای تغذیه‌ای نوجوانان را خودکارامدی معرفی کرد. از این‌رو، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین خودکارامدی با مصرف وعده‌های غذایی دانش‌آموزان دختر دارای اضافه وزن و مبتلا به چاقی شهر شاهین‌شهر بود.روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 172 نفر دانش‌آموز دختر دارای اضافه وزن و مبتلا به چاقی شهر شاهین‌شهر در سال تحصیلی 93-1392 صورت گرفت. پس از نمونه‌گیری تصادفی ساده و اندازه‌گیری شاخص‌های تن‌سنجی، پرسش‌نامه مربوط به خودکارامدی و مصرف وعده‌های غذایی توسط دانش‌آموزان تکمیل گردید.یافته‌ها: میانگین سنی و شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) دانش‌آموزان شرکت کننده به ترتیب 6/0 ± 4/13 و 6/3 ± 2/28 به دست آمد. BMI با مصرف صبحانه و میان وعده‌های صبح و عصر دارای ارتباط معکوس و معنی‌داری بود (001/0 > P). ارتباط مثبت و معنی‌داری بین خودکارامدی با مصرف صبحانه و میان وعده‌های صبح و عصر مشاهده شد (001/0 > P).نتیجه‌گیری: خودکارامدی به طور مؤثری مصرف صبحانه دانش‌آموزان مبتلا به چاقی را پیش‌بینی کرد. به نظر می‌رسد که جهت درک بهتر رابطه بین سازه‌های روان‌شناختی با مصرف صبحانه، مطالعات بیشتری در آینده به خصوص مطالعات مداخله‌ای نیاز است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of the Relationship between Self-efficacy and Meal Frequency in Overweight and Obese Female Students of Middle Schools of Shahinshahr, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: The prevalence of overweight and obesity among children and adolescents has increased to a considerable level internationally. One of the most important causes of childhood obesity is the lack of meal frequency. Self-efficacy has been considered as one of the most important psychological factors which can affect nutritional behaviors of adolescents in previous studies. Thus, the aim of this study was to assess the relationship between self-efficacy and meal frequency in obese adolescents of Shahinshahr, Iran.Methods: This cross-sectional study was conducted on 172 overweight and obese female students who studied in schools in Shahinshahr in 2013-2014. After simple random sampling and assessment of anthropometric indicators, the self-efficacy and meal frequency questionnaire was completed by the students. Data were analyzed using SPSS software.Findings: The mean of age and BMI were 13.4 ± 0.6 and 28.2 ± 3.6, respectively. BMI had a significant inversely relationship with eating breakfast, and morning and afternoon snacks (P < 0.001). Furthermore, self-efficacy had a positive significant correlation with eating breakfast, and morning and evening snacks (P < 0.001).Conclusion: Eating breakfast was effectively predicted by self-efficacy in obese students. It seems that to better understand the relationship between psychological constructs and eating breakfast, further studies, especially interventional studies, are required.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد باقرنيا |
دانشجوي دکتري ، گروه تغذيه، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد و کارشناس ارشد، گروه تغذيه باليني، دانشکده تغذيه و رژيمشناسي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

سيد علي کشاورز |
استاد، گروه تغذيه باليني، دانشکده تغذيه و رژيم‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

محمد رضا مراثي |
استاد، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سيد ابولقاسم جزايري |
استاد، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه و رژيم‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

رامش عالي پور بيرگاني |
شبکه بهداشت و درمان شاهين‌شهر و ميمه، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

رضا دريابيگي خطبه سرا |
کارشناس ارشد، گروه تغذيه باليني، دانشکده تغذيه و رژيم‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

فيروزه مصطفوي |
دانشيار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2223
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات