تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۷۵-۷۸۰

عنوان فارسی استراتژی مدیریت سبز برای سیستم‌های انرژی، فاضلاب و کنترل آلاینده‌های هوا در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد در سال ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با کاربرد فرایندهای مدیریت استراتژیک، می‌توان در سطح محلی به طراحی و توسعه سیستم‌‌های بهینه انرژی‌، فاضلاب و حفاظت از محیط‌ زیست در مقابل آلاینده‌های هوا اقدام نمود. این فرایند تنها با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای بیمارستان‌ها ممکن می‌شود. پژوهش حاضر با هدف ارایه استراتژی‌های بهینه مدیریت سبز در رابطه با سیستم‌های یاد شده با استفاده از مدل SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threaten) در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد انجام شد.روش‌ها: این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی بود. روند پژوهش با تکمیل چک‌لیست، مصاحبه با کارشناسان و مدیران دانشگاه و بیمارستان‌های آموزشی از مهر تا اسفند سال 1392 صورت گرفت. برای تحلیل یافته‌ها از ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و برای تدوین استراتژی‌ها از مدل راهبردی SWOT استفاده گردید.یافته‌ها: استراتژی‌های پیشنهاد شده جهت مدیریت سبز سیستم‌ها به ترتیب SO، WO، ST و WT می‌باشند. در این رابطه طرح‌های مدیریت استراتژیک سبز SO، بر ارایه طرح قابل‌ اجرایی در جهت کاستن از مصرف حامل‌های انرژی و آب، فراهم‌سازی تکنولوژی‌های نو به‌ منظور بهینه‌سازی شیوه مصرف آب و انرژی، توجه به رعایت تمامی نکات در زمینه استفاده مجدد از فاضلاب یا لجن حاصل از تصفیه فاضلاب، توسعه تمام مفاد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و تدوین گزارش سالانه از اقدامات لازم برای تحقق مدیریت سبز در بخش‌های بیمارستان‌های آموزشی تأکید نمود.نتیجه‌گیری: تمرکز بر استراتژی SO در راستای حداکثر استفاده از نقاط قوت‌ داخلی و فرصت‌های خارجی موجود، باید در اولویت مدیران بیمارستان‌های آموزشی و استان جهت مدیریت سبز و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Green Management Strategy for Energy, Wastewater, and Air Pollutants Control Systems in Educational Hospitals of Yazd, Iran, in 2013
چکیده انگلیسی مقاله Background: Application of strategic management processes at the local level can lead to design and development of efficient systems of energy, wastewater management, and air pollution prevention. This process is only possible through attention to the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the location. This study was conducted with the aim of achieving optimal green management strategies for the abovementioned systems using the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis model in educational hospitals of Yazd, Iran.Methods: This was an applied and descriptive-analytical study. The research was performed using a checklist, and through interviews with health professionals and educational hospitals administrators during October to March 2013. Internal and external matrices were used for data analysis and the SWOT model was used for formulation of strategies.Findings: The results showed that the suggested strategies for green management of the systems were SO, WO, ST, and WT, respectively. The SO green hospital strategic management plans emphasize to the fulfillment of applicable plans based on new technologies to reduce water and energy consumption,to consider all available techniques for reusing wastewater or sewage sludge, to develop the content of air pollution prevention laws, and to provide an annual progress report for the green management implementation in different wards of the educational hospitals.Conclusion: The results showed that focus on SO strategy in respect to maximizing the use of available internal assets and external opportunities should be the priority for managers of the educational hospitals for the implementation of green management and improvement of the quality of health and medical services.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد صالح علي طالشي |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي منابع طبيعي -محيط‌زيست- آلودگي‌هاي محيط‌زيست، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج، ايران

فرهاد نژاد کورکي |
دانشيار، گروه محيط‌ زيست، دانشکده منابع طبيعي و کويرشناسي، دانشگاه يزد، يزد، ايران

حميدرضا عظيم زاده |
دانشيار، گروه محيط‌ زيست، دانشکده منابع طبيعي و کويرشناسي، دانشگاه يزد، يزد، ايران

محمدتقي قانعيان |
دانشيار، گروه بهداشت ‌محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2028
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469362.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات