تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۶۲-۷۶۸

عنوان فارسی تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر خصوصیات تغذیه‌ای قارچ خوراکی- دارویی Agaricus blazei
چکیده فارسی مقاله مقدمه: قارچ Agaricus blazei، از مهم‌ترین قارچ‌های خوراکی- دارویی و حاوی املاح معدنی، ویتامین‌ها و آمینواسید‌های ضروری بدن می‌باشد. این قارچ به صورت‌های مختلف تازه‌خوری، محصول خشک شده و فرآورده‌های مختلف دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین فرایند‌های پس از برداشت در جهت افزایش کیفیت و مدت زمان نگهداری محصولات، خشک کردن می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، یافتن بهترین روش خشک کردن به منظور حفظ بهتر خواص تغذیه‌ای و دارویی این قارچ بود.روش‌ها: در این پژوهش، تأثیر دو نوع خاک پوششی کمپوست برگشتی و ورمی‌کمپوست به همراه روش‌های خشک کردن از طریق آون، مایکروویو و انجماد خشک، بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، میزان بازجذب آب و میزان فیبر رژیمی قارچ دارویی بلازئی مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی اجرا گردید.یافته‌ها: بر طبق نتایج، بیشترین ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و فیبر رژیمی در روش مایکروویو مشاهده گردید؛ در حالی که کمترین ظرفیت آنتی‌اکسیدانی نمونه‌ها در روش آون، در بستر حاوی کمپوست برگشتی قارچ مشاهده شد. بیشترین میزان بازجذب آب نیز در روش انجماد خشک در هر دو تیمار خاک پوششی و کمترین میزان در روش آون در بستر حاوی ورمی‌کمپوست به دست آمد.نتیجه‌گیری: روش‌های مختلف خشک کردن، تأثیرات متفاوتی را بر کیفیت قارچ بلازئی نشان داد که با توجه به هدف مورد نظر (خصوصیات تغذیه‌ای، ظاهری و صرفه اقتصادی)، می‌توان از هر یک از روش‌های فوق در جهت افزایش کیفیت قارچ بلازئی استفاده نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Different Drying Methods on Nutritional Properties of Agaricus Blazei
چکیده انگلیسی مقاله Background: Agaricus blazei mushrooms are one of the most important edible and therapeutic mushrooms, and they contain minerals, vitamins, and amino acids essential for the human body. This mushroom is used raw, dried, and in the form of pharmaceutical products. One of the most important processes after harvesting is drying in order to enhance the quality and the length of maintenance of the products. The aim of this study was to determine the most effective drying method in terms of the better maintenance of the nutritional and medicinal properties of this mushroom.Methods: In this study, the impact of return composting and vermicomposting in addition to the oven drying, microwave drying, and freeze-drying methods were evaluated on the antioxidant capacity, water absorption, and dietary fiber of the mushrooms. The present study was performed using a factorial and completely randomized design.Findings: According to the results, the maximum antioxidant capacity and dietary fiber amount were observed in the microwave method. However, the minimum antioxidant capacity was observed in the oven and return composting methods. The maximum water absorption was reached in the freeze-drying method with both composting methods, and the minimum water absorption was observed in the combination of the oven method and vermicomposting.Conclusion: These drying methods had different effects on the quality of Agaricus blazei mushroom. Therefore, based on the objective, nutritional properties, appearance, and economic efficiency, each of the mentioned methods can be used to increase the quality of Agaricus blazei mushrooms.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نازي ناظم |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران

مهرداد جعفرپور |
استاديار، گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران

مريم ميرلوحي |
استاديار، گروه علوم و صنايع غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2626
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات