تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۴۷-۷۵۲

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر بستری مجدد بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ در بیمارستان‌های منتخب شهر کرمانشاه
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دیابت ملیتوس یکی از شایع‌ترین اختلالات متابولیک می‌باشد که ششمین علت میرایی ناشی از بیماری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. در این بین، بستری مجدد بیماران مبتلا به دیابت اهمیت زیادی دارد و می‌تواند هزینه زیادی را به سیستم سلامت تحمیل نماید. از این‌رو، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر بستری مجدد بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در بیمارستان‌های منتخب شهر کرمانشاه پرداخت.روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1391 انجام شد. 140 بیمار مبتلا به دیابت با روش نمونه‌گیری در دسترس و از 3 بیمارستان امام خمینی (ره)، طالقانی و امام رضا (ع) انتخاب گردیدند. برای تعیین روایی پرسش‌نامه، روش اعتبار محتوی مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه با ضریب Cronbach's alpha، 86 درصد به دست آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری 2c در نرم‌افزار SPSS تحلیل شد.یافته‌ها: آزمون آماری 2c رابطه معنی‌داری را بین میزان بستری مجدد با متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، نوع شغل، تعداد فرزندان، مصرف سیگار در حال حاضر، سابقه مصرف سیگار، سوء مصرف مواد و سابقه ابتلا به بیماری‌ها به دست آورد.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر تصویر روشنی را از دلایل بستری مجدد بیماران مبتلا به دیابت نشان داد. مطالعات گذشته که در کشور انجام شد، پدیده بستری مجدد را بیشتر به صورت عام مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه با ارایه یک رویکرد تخصصی، امکان برنامه‌ریزی هرچه بهتر سیاست‌گذاران را برای این دسته از بیماران فراهم نمود تا بتوانند از بخش زیادی از هزینه‌های بستری مجدد جلوگیری کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Factors Affecting the Readmission of Patients with Type II Diabetes to Selected Hospitals in Kermanshah, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Diabetes mellitus is a metabolic disorder and is considered as the sixth most common cause of mortality. Hospital readmission in patients with diabetes is important and can impose great costs on the health system. Therefore, this study investigated factors affecting the readmission of patients with type II diabetes to selected hospitals in Kermanshah, Iran, in 2012.Methods: This was a descriptive-analytical and cross-sectional study on 140 patients with diabetes. The participants were selected through convenient sampling from Imam Khomeini, Taleghani, and Imam Reza Hospitals. The validity of the questionnaire used was confirmed through content validity method and its reliability through Cronbach's alpha (86%). Data were analyzed using chi-square test in SPSS software.Findings: The results of chi-square test showed that hospital readmission had a significant relationship with the variables of sex, educational level, and occupation, number of children, present smoking status, smoking history, substance abuse, and history of disease.Conclusion: This study provides a clear picture of the causes of hospital readmission for patients with diabetes. Previous studies have evaluated this phenomenon in general. However, this study presents a specific approach to patients with diabetes, thus allowing policy-makers to better plan for this group of patients in order to prevent much of the costs resulting from readmission.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله لادن ابراهيم پوريان |
کارشناس ارشد، گروه پرستاري داخلي- جراحي، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران

محمد محبوبي |
استاديار، گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي آبادان، آبادان، ايران

شهپر پرازده |
گروه مامايي، بيمارستان معتضدي کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران

الهه خراساني |
دانشجوي دکتري، گروه اقتصاد و مديريت دارو، دانشکده داروسازي و مرکز پژوهشهاي علمي دانشجويان، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران و مرکز تحقيقات مديريت ارايه خدمات سلامت، پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

منال اعتمادي |
دانشجوي دکتري، گروه سياستگذاري سلامت، مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران و مرکز تحقيقات اطلاعات سلامت، پژوهشکده آينده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران

فريبا قهرماني |
کارشناس ارشد، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2000
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات