تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۴۱-۷۴۶

عنوان فارسی بررسی تأثیر بسته آموزش الکترونیک بر آگاهی شیردهی مادران در دوره پس از زایمان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فواید شناخته شده تغذیه با شیر مادر باعث شده است که سیاست‌های بهداشتی بر پایه ترویج تغذیه با شیر مادر بنا نهاده شود و به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های مناسب ترویج شیردهی، ارتقای آگاهی از طریق آموزش الکترونیک باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر بسته آموزش الکترونیک بر آگاهی نسبت به شیردهی در مادران انجام شد.روش‌ها: این مطالعه به شیوه نیمه تجربی سه گروهی و یک سو کور بر روی 300 زن نخست‌زا در دوره پس از زایمان در بیمارستان‌های زنان شهر ساوه در سال 1390 به روش نمونه‌گیری ساده صورت گرفت. یک گروه بسته آموزش الکترونیک به همراه آموزش چهره به چهره (گروه اول)، گروه دوم بسته آموزش الکترونیک به تنهایی (گروه دوم) و گروه شاهد تنها مراقبت‌های معمول (گروه سوم) را دریافت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش‌نامه شیردهی محقق ساخته (20 سؤالی) بود که در دو مرحله بلافاصله و سه ماه بعد از زایمان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون آنالیز One way ANOVA، نمره آگاهی قبل از مداخله در هر سه گروه آموزشی تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (127/0 = P)؛ در حالی که 3 ماه بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده شد (001/0 > P)، اما نمره آگاهی در گروه آموزش الکترونیک همراه آموزش چهره به چهره از نظر آماری با سایر گروه‌ها تفاوت معنی‌داری را نشان داد (001/0 > P).نتیجه‌گیری: آموزش الکترونیک همراه با آموزش چهره به چهره با افزایش آگاهی نسبت به شیردهی در ماه سوم پس از زایمان همراه بوده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی An Evaluation of the Effect of Electronic Education on Breastfeeding Knowledge in the Postpartum Period
چکیده انگلیسی مقاله Background: Due to the recognized benefits of breastfeeding, health policies have been based on the promotion of breastfeeding and it seems that one suitable way to promote breastfeeding is electronic learning. In this survey, the impact of a breastfeeding electronic educational package on mothers’ knowledge of breastfeeding was evaluated.Methods: This quasi-experimental and single blind study was performed on 300 primiparous women in the Women’s Hospital of Saveh, Iran, in 2010. The participants were selected through simple random sampling and assigned to three groups. Mothers received the intervention after delivery. The first group received the electronic educational package and face-to-face training and the second group only received the educational package. The control group only received standard postpartum care. The data gathering tool was a questionnaire including demographic information and a 20-item, researcher-made breastfeeding questionnaire. The questionnaires were completed immediately and 3 months after delivery. Data analysis was performed using SPSS software.Findings: The results of one-way ANOVA indicated that the breastfeeding knowledge scores of the three groups were not significantly different before the intervention (P = 0.127). However, 3 months after the intervention, the mentioned scores were differed significantly (P < 0.001). The breastfeeding knowledge score of the first group differed significantly from that of the other groups (P < 0.001).Conclusion: Electronic education in addition to face-to-face training was associated with an increase in breastfeeding knowledge in the third month after birth.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا سهرابي |
دانشجوي دکتري، گروه بهداشت باروري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

نسرين سهرابي |
دانشجوي دکتري، گروه ژنتيک پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

مژگان هاشم‌زاده |
مربي، گروه بهداشت مادر و کودک، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

عباس مهران |
مربي، گروه آمار زيستي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

ماندانا ميرمحمد علي ئي |
مربي، گروه بهداشت مادر و کودک، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2034
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469357.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات