تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۳۶-۷۴۰

عنوان فارسی بررسی عوامل مؤثر بر مصرف خودسرانه دارو و الگوی مصرف داروهای مرتبط در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف خودسرانه دارو در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عملکرد آن‌ها در این زمینه بود.روش‌ها: این مطالعه توصیفی– مقطعی با مشارکت 385 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز اجرا گردید. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. روایی پرسش‌نامه توسط 10 نفر از صاحب‌نظران بررسی و بعد از اعمال نظرات آنان، مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از همسانی درونی بررسی و تأیید گردید (83/0 α =). ارتباط بین متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون‌های Fisher exact و 2c در نرم‌افزار SPSS بررسی شد. 05/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری آزمون‌ها در نظر گرفته شد.یافته‌ها: میزان خوددرمانی در کل مطالعه 1/48 درصد (154 نفر) بود. همچنین، زنان بیشتر از مردان خوددرمانی انجام داده بودند (024/0 = P). ارتباط معنی‌داری بین رشته تحصیلی و میزان خوددرمانی مشاهده شد (035/0 = P). بیشترین علت خوددرمانی، تب و سردرد با 4/70 درصد، تجربه قبلی از بیماری با 6/41 درصد و خرید دارو از داروخانه در هنگام مصرف با 6/55 درصد بود. بیشترین داروهای مورد استفاده در خوددرمانی نیز به آنتی‌بیوتیک‌ها (60 درصد) و داروهای مربوط به سرماخوردگی (42 درصد) اختصاص داشت.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان می‌دهد که میزان خوددرمانی در بین دانشجویان شیوع بالایی دارد. بنابراین، لازم است تلاش گردد تا با آموزش مناسب و اطلاع‌رسانی صحیح، مصرف خودسرانه داروها کاهش داده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating Factors Affecting Self-medication and its Pattern among Students of Tabriz University of Medical Sciences, Iran, in 2012
چکیده انگلیسی مقاله Background: The aim of this study was to identify factors affecting self-medication and its pattern among the students of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 385 students of Tabriz University of Medical Sciences in 2012. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was reviewed and confirmed by 10 experts and its reliability was confirmed based on Cronbach's alpha index (α = 0.83). To investigate the relationship between qualitative variables, chi-square and Fisher’s exact tests were used. The significance level was considered as 0.05 and data were analyzed using SPSS software.Findings: In the present study, 154 (48%) students reported having self-medication. Moreover, the rate of self-medication was higher among women than men (P = 0.024). A significant relationship was observed between field of study and self-medication (P = 0.035). The main reasons for self-medication were fever and headache (70.4%), previous experience of the disease (41.6%), and purchasing drugs from pharmacies during consumption (55.6%). Furthermore, the majority of self-medicated drugs were antibiotics (60%) and cold medicines (42%).Conclusion: The study findings indicate a high prevalence of self-medication among students of Tabriz University of Medical Sciences
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله کمال قلي پور |
دانشجوي دکتري، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي و کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران

جعفر صادق تبريزي |
دانشيار، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقيقات مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران

الهه حق گشايي |
دانشجوي دکتري، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران

راحله سلطاني |
دانشجوي دکتري، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

يلدا موسي زاده |
کارشناس ارشد، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران

وحيد راثي |
دانشجوي دکتري، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2005
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469356.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات