تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۳۱-۷۳۵

عنوان فارسی بررسی تأثیر ورزش‌های مقاومتی بر حوزه‌های عملکرد کاری و نمره افسردگی در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: افسردگی نوعی اختلال خلق است که در آن فرد احساس غم، عدم لذت و دلسردی می‌کند. با توجه به افزایش بروز این اختلال در جامعه کنونی و به ویژه در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ورزش‌های مقاومتی بر حوزه‌های عملکرد کاری و نمره افسردگی در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی شهر اصفهان بود.روش‌ها: روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت غیر احتمالی و در دسترس انجام شد. پرسش‌نامه‌های افسردگی و عملکرد کاری برای گروه‌های آزمودنی (40 نفر) و شاهد (40 نفر) قبل از انجام مداخله تکمیل گردید و تمرینات مقاومتی به مدت 8 هفته، هفته‌ای 3 روز و روزی 5/1 ساعت بر طبق پروتکل طراحی شده انجام گرفت. در نهایت، پرسش‌نامه‌ها در هفته اول پس از سپری شدن طول مدت مداخله اخذ گردید.یافته‌ها: بر اساس آزمون Paired t، تفاوت معنی‌داری در میزان عملکرد، رضایت از عملکرد و شدت افسردگی قبل و بعد از انجام مداخله در گروه آزمودنی مشاهده شد. همچنین، نتایج آزمون Independent t حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار بین دو گروه در عملکرد، میزان رضایت از عملکرد و شدت افسردگی، بعد از انجام مداخله بود. جهت تعیین معنی‌داری داده‌ها، 001/ ≤ P در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS انجام گردید.نتیجه‌گیری: انجام 8 هفته تمرینات مقاومتی می‌تواند به طور مؤثری منجر به کاهش شدت افسردگی و بهبود در عملکرد و میزان رضایت از عملکرد در بزرگسالان دارای تحصیلات دانشگاهی شهر اصفهان گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Resistance Training on Occupational Performance Areas and Depression Score of Tertiary-Educated Individuals Aged between 22 and 45 in Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Depression is a mood disorder in which the individual experiences feelings of sadness, lack of pleasure, and discouragement. In light of the increasing rate of depression, especially among tertiary-educated individuals, this paper aims to investigate the effect of resistance exercises on occupational performance areas and depression score in individuals with academic education in Isfahan, Iran.Methods: Convenience nonprobability sampling was performed in this study. The Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II) and Canadian Occupational Performance Measure (COPM) were completed before and after the intervention by the experimental group (n = 40) and control group (n = 40). Based on the designed protocols, resistance exercises were performed for 8 weeks, 3 days per week for 1:30 hours. During the first week after the intervention, the BDI-II and COPM were completed once more. Data were analyzed using SPSS software. All P-values of equal to or less than 0.001 were considered significant.Findings: The paired t-test results showed significant differences in performance (P < 0.001), satisfaction (P< 0.001), and depression (P < 0.001) in the experimental group before and after the intervention. The independent t-test results showed significant differences between the two groups in terms of performance (P < 0.001), satisfaction (P < 0.001), and depression (P < 0.001) after the intervention.Conclusion: The results showed that 8 weeks of resistance exercises can effectively reduce depression severity and improve performance and satisfaction among adults with academic education in Isfahan.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علي طهماسبي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

حميدرضا آزادي |
مربي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

پريوش شکرچي زاده |
مربي، گروه تربيت بدني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

جهانگير کريميان |
دانشيار، گروه تربيت بدني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2032
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات