تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۱۳-۷۱۸

عنوان فارسی ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی وظایف تکراری در شاغلان صنایع دستی شهر اصفهان با استفاده از روش ارزیابی وظایف تکراری (ART)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: متأسفانه صنایع کوچک با وجود انجام مطالعات بسیار در رابطه با اختلالات اسکلتی- عضلانی شغلی و صنعتی ایران، کمتر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی شاغلان صنایع دستی شهر اصفهان به وسیله یکی از جدیدترین روش‌ها، یعنی روش ارزیابی وظایف تکراری (Assessment of Repetitive Tasks یا ART) در سال 1393 اجرا گردید.روش‌ها: 100 نفر از شاغلان صنایع دستی وارد این تحقیق توصیفی- تحلیلی و مقطعی به روش انتخاب در دسترس شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش‌نامه‌های دموگرافیک (محقق ساخته)، نقشه بدن (Body map یا BM) و روش ART بود. داده‌ها با به کارگیری آزمون‌های آماری t، One way ANOVA و ضریب همبستگی Pearson در نرم‌افزار SPSS آنالیز گردید.یافته‌ها: کارگران در گستره سنی 80-18 سال قرار داشتند. سابقه‌ کار افراد نیز به طور متوسط 38/14 ± 57/12 سال گزارش شد. داده‌های حاصل از BM نشان داد که 74 نفر (74 درصد) افراد، حداقل در 1 عضو بدن خود احساس درد ناشی از کار داشتند. تعداد اندام‌های دارای درد با سن و سابقه کار دارای ارتباط معنی‌دار بود (05/0 P <). میانگین و انحراف استاندارد نمره نهایی ART دست راست و چپ به ترتیب 30/11 ± 45/31 و 24/7 ± 32/24 به دست آمد. همچنین، 73 درصد از وظایف تکراری در سطح خطر بالا قرار گرفت.نتیجه‌گیری: صنایع دستی به خصوص با افزایش سن کارگران، دارای ریسک بالایی از نظر ایجاد اختلالات ترومای تجمعی در اندام‌های فوقانی بود. بنابراین، مداخله جهت ایجاد ایستگاه‌های کاری بهینه، طراحی مناسب ابزارها، توجه به ساعات کاری، رژیم استراحت و در نهایت ایجاد آگاهی لازم برای نحوه صحیح انجام کار توصیه می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of Ergonomic Risk Factors of Repetitive Tasks among Handicraft Workers in Isfahan, Iran, Using the Assessment of Repetitive Tasks tool
چکیده انگلیسی مقاله Background: Although many studies have been performed on occupational and industrial musculoskeletal disorders in Iran, small scale industries have been less studied and evaluated. The purpose of this study was to perform an ergonomic assessment of handicraft workers in Isfahan, Iran, using the Assessment of Repetitive Tasks (ART) tool in 2015.Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was performed on 100 handicraft workers, who were selected using convenience sampling. The study tools consisted of demographic questionnaire (researcher-made), Body map (BM) Questionnaire, and the ART tool. Data were analyzed using t-test, one way ANOVA, and Pearson correlation coefficient using SPSS software.Findings: Workers’ ages ranged from 18 to 80 years and their mean ± SD work experience was 12.57 ± 14.38 years. The BM Questionnaire illustrated that 74% of participants had work-related pain in at least one of their limbs. A significant relationship was observed between the number of painful limbs, and age and also work experience (P < 0.05). The mean total scores of the ART tool were 31.45 ± 11.30 and 24.32 ± 7.24 in the right and left hands, respectively. Moreover, 73% of repetitive tasks were at high risk level.Conclusion: Handicraft workers, especially with aging, are at a high risk of upper extremity cumulative trauma disorders (ULMSDs). Therefore, the implementation of interventions to improve workstation designs, hand tools design, and work hours and work-rest regimes, and provide training on correct methods of performing activities are recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد خندان |
مربي، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات سلامت کار، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

عليرضا کوهپايي |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و مرکز تحقيقات سلامت کار، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

فرزانه طالبي |
دانشجوي کارشناسي، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

زينب حسين زاده |
دانشجوي کارشناسي، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2390
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469352.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات