تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۰۵-۷۱۲

عنوان فارسی تأثیر غلظت اتیلن‌دی‌کلراید بر روی متان‌سازی بیومس بی‌هوازی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بازدارندگی اتیلن‌دی‌کلراید (Ethylene dichloride یا EDC) بر روی تجزیه زیستی از طریق آزمون فعالیت متان‌سازی ویژه (Specific methanogenic activity یا SMA) بیومس بی‌هوازی انجام شد.روش‌ها: تعداد 40 آزمون SMA بیومس بی‌هوازی به روش ناپیوسته و در ویال‌های شیشه‌ای 120 میلی‌لیتری صورت گرفت. 17 درصد از حجم هر ویال به بیومس، 66 درصد به سوبسترا و 17 درصد به تجمع بیوگاز اختصاص یافت. مدت هر batch، 10 روز به طول انجامید. متان تولید شده به وسیله جایگزینی گاز با محلول 2 نرمال هیدروکسید پتاسیم (KOH) به عنوان جاذب 2 CO اندازه‌گیری شد. آزمایش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD یا Chemical oxygen demand) قبل و بعد از هر تست بر روی نمونه‌ها انجام شد. تغییرات دمای آزمایش C° 2 ± 35 و pH در محدوده 7 حفظ شد. COD ورودی نیز برای هر ویال در ابتدا و انتها سنجیده می‌شد. اتیلن‌دی‌کلراید با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار‌ساز اسپکترومتری جرمی (GC-MS) در ابتدا و انتهای دروه آزمایش آنالیز گردیدد.یافته‌ها: در غلظت‌های 500، 1000، 5000 و20000 میلی‌گرم در لیتر اتیلن‌دی‌کلراید، کاهش تولید متان به ترتیب به میزان 6/12، 9/9، 98/2 و 86/0 میلی‌لیتر متان به ازای هر گرم VSS (Volatile suspended solids) در روز به دست آمد. کاهش راندمان حذف COD برای غلظت‌های فوق نیز مشاهده شد؛ به طوری که راندمان حذف COD در غلظت‌های فوق به ترتیب 9/68، 5/70، 4/54 و 8/33 درصد به دست آمد. اثرات بازدارندگی اتیلن‌دی‌کلراید بر میزان متان‌سازی بیومس بی‌هوازی از غلظت‌های بالاتر از 750 میلی‌گرم بر لیتر آغاز گردید. میزان متان تجمعی در غلظت‌های 750، 5000 و 20000 میلی‌گرم بر لیتر اتیلن‌دی‌کلراید به ترتیب 7/30، 86/9 و 9/1 میلی‌لیتر بود. نتایج آنالیز راندمان حذف اتیلن‌دی‌کلراید با استفاده از دستگاه GC در پایان دوره در غلظت‌های 500، 2000 و 3000 میلی‌گرم بر لیتر به ترتیب برابر 2/95، 7/94 و 8/93 درصد به دست آمد.نتیجه‌گیری: افزایش غلظت اتیلن‌دی‌کلراید از حدی به بالا باعث کاهش درصد تولید متان و بازدارندگی بر فعالیت باکتری‌ها می‌شود؛ به طوری که غلظت‌های بالاتر از 750 میلی‌گرم بر لیتر اثر بازدارندگی بر فعالیت متان‌سازی داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Influence of Ethylene Dichloride Concentration on the Methanogenic Activity of Anaerobic Biomass
چکیده انگلیسی مقاله Background: In this study, the inhibitory effect of ethylene dichloride (EDC) on biodegradation was investigated using the specific methanogenic activity (SMA) test of anaerobic biomass.Methods: 40 SMA tests were performed using 120-ml vials in batch mode. Substrate, biomass, and biogas occupied 66%, 17%, and 17% (v/v) of the volume of each vial, respectively. The duration of each batch test was 10 days. Produced methane was measured through gas replacement with 2N KOH solution as CO2 absorbent. The chemical oxygen demand (COD) test was performed on samples before and after each test. The variation in temperature and pH were retained at 35 ± 2ºC and 7, respectively. The input COD was measured for each vial at the beginning and end of the experiment. EDC was analyzed through gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) at the beginning and end of the experiments.Findings: With the EDC concentrations of 500, 1000, 5000, and 20000 mg/l, methane productions of 12.6, 9.9, 2.98, and 0.86 ml/day per gram VSS were observed, respectively. A decline in the efficiency of COD removal was also observed in the mentioned EDC concentrations. The efficiency of COD removal at the mentioned concentrations was 68.9, 70.5, 54.4, and 33.8%, respectively. The inhibitory effects of EDC on methanogenic activity of anaerobic biomass started at its concentrations higher than 750 mg/l. The amounts of cumulative methane at EDC concentrations of 750, 5000, and 20000 mg/l were 30.7, 9.86, and 1.9 ml/day, respectively. EDC removal efficiency at initial concentrations of 500, 2000, and 3000 mg/l was 95.2%, 94.7%, and 93.8%, respectively.Conclusion: The results of this study indicated that EDC concentrations of higher than 750 mg/l caused a decrease in bacterial activity and reduction in methane production..
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله معصومه گلشن |
کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

مريم ترابي‌فر |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت محيط، شهرداري لالي، خوزستان، ايران

منيژه صباغيان بيدگلي |
گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمد مهدي امين |
مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمد قاسميان |
مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان و شرکت مهندسي فاضلاب تهران، تهران، ايران

ليلا کريمي تکانلو |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2232
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469351.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات