تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۶۹۹-۷۰۴

عنوان فارسی بررسی الگوی مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا و فاکتورهای مرتبط در دانشجویان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استفاده نوشیدنی‌های انرژی‌زا با رفتارهای پرخطری از جمله مصرف سیگار و الکل رابطه مستقیم دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی الگوی مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا و فاکتورهای مرتبط با آن در میان دانشجویان بود.روش‌ها: این پژوهش توصیفی- مقطعی، بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید که در سال 92-1391 تحصیل می‌کردند. 373 دانشجو از طریق نمونه‌گیری تصادفی و طبقه‌ای دو مرحله‌ای وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر 2 بخش اطلاعات جمعیت‌شناختی و رفتارهای مصرف شامل نوشیدنی‌های سرد، سیگار و مشروبات الکلی بود.یافته‌ها: مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا در 7 درصد افراد مورد مطالعه گزارش گردید. ضریب همبستگی Pearson بین مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا با مصرف آب میوه‌های بسته‌بندی شده، نوشیدنی‌های گازدار، سیگار و مشروبات الکلی ارتباط معنی‌داری را نشان داد (001 > P). همچنین، 3/71 درصد افراد مورد مطالعه، نوشیدنی‌های انرژی‌زا را بدون ذکر علت خاصی مصرف می‌کردند.نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط میان مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا و شانس بیشتر درگیر شدن به رفتارهای پرخطری مانند مصرف سیگار و مشروبات الکلی، ضرورت اجرای مداخلات آموزشی در این زمینه بر روی دانشجویان احساس می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی An Evaluation of the Pattern of Energy Drinks Consumption and its Associated Factors among College Students
چکیده انگلیسی مقاله Background: Energy drink consumption has a direct relationship with high risk behaviors such as smoking and alcohol consumption. The aim of the present study was to investigate the pattern of energy drink consumption and its related factors in college students.Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted on students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in the academic year of 2012-2013. The study population consisted of 373 students of Isfahan University of Medical Sciences. The subjects were selected using random, stratified two-stage sampling. Data were collected using a two-part researcher-made questionnaire including the demographic information and consumption behavior regarding cold drinks, alcohol, and smoking forms.Findings: The frequency of energy drink consumption among the participants was 7%. Pearson correlation coefficient showed a significant correlation between energy drink consumption and consumption of fruit juices, sodas, smoking, and alcohol (P < 0.001). Moreover, 71.3% of cases stated that they consumed energy drinks without providing a certain reason.Conclusion: Due to the relationship between energy drinks consumption and the likelihood of engaging in high risk behaviors such as smoking and alcohol consumption, the implementation of educational interventions in this regard is necessary among college students.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مريم علي‌بخشي |
دانشجوي دکتري، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

فاطمه بسطامي |
دانشجوي دکتري، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمدحسن انتظاري |
گروه تغذيه و علوم غذايي، دانشکده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن‌زاده |
کارشناس ارشد، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

عميدي مظاهري مريم |
گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

احمدعلي اسلامي |
گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2258
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/188/article-188-2469350.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات