تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۶۹۴-۶۹۸

عنوان فارسی بررسی نقش ایزولاتور صفحه‌ای در کاهش میزان ارتعاشات منتقله در بدنه کانال و پایه فن سیستم تهویه
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کاربرد سیستم‌های تهویه در صنایع و محیط‌های کاری با هدف بهبود شرایط محیطی برای کارکنان انجام می‌شود و عدم توجه به طراحی صحیح اجزای مختلف سیستم تهویه و روش‌های کنترلی مناسب، باعث تولید صدا و ارتعاش در بیشتر اجزای آن می‌گردد. بدین منظور، مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش ایزولاتور صفحه‌ای در کنترل ارتعاشات سیستم تهویه برای کاهش ارتعاشات سیستم تهویه و همچنین، کاهش صدای سیستم انجام گردید.روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی، سیستم مورد نظر از نوع HVAC (Heating, ventilating and air conditioning) بود که دارای کانالی از جنس گالوانیزه و فن ‌محوری بود. سنجش ارتعاش در بدنه کانال و پایه فن صورت گرفت و کاهش ارتعاشات منتقل شده پس از نصب و به‌ کارگیری ایزولاتور بررسی گردید.یافته‌ها: میزان کاهش سرعت ارتعاشی فن در سرعت 2580 دور بر دقیقه، 61 درصد به دست آمد و بیشترین تأثیر ایزولاتور ارتعاشی نیز در همین دور از فن بود. همچنین، در سرعت‌های بالا ایزولاتور تأثیر بسیار بهتری در کاهش سرعت ارتعاشی داشت و در سرعت‌های 2200 دور بر دقیقه و پایین‌تر، کاهش محسوسی در تأثیر ایزولاتور در کاهش سرعت ارتعاشی مشاهده شد.نتیجه‌گیری: استفاده از ایزولاتور لاستیکی برای ماشین‌آلات کوچک مانند فن‌ها در سیستم تهویه، کارایی خوبی دارد که بر اساس بار وارد شده، جابجایی استاتیکی و میزان فشردگی ماده سازنده، می‌توان از آن‌ها به عنوان وسیله‌ مؤثری در کاهش ارتعاش استفاده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی An Investigation of the Role of Pad Isolator in Transmitted Vibration Reduction in the Body of the Duct and Fan Base of Ventilation Systems
چکیده انگلیسی مقاله Background: The application of ventilation systems in industries and workplaces is with the aim of improving environmental conditions for employees. The lack of appropriate design and control methods for ventilation system components result in the production of sound and vibration in the system. The purpose of this study was to determine the role of a pad isolator in controlling vibration and reducing noise in the ventilation systems.Methods: This analytical study was performed on the heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) system that had a galvanized duct and axial fan. Vibration measurements were carried out on the body of the channel and the fan base before and after installation of the rubber isolator and reduction in the amounts of transmitted vibrations was assessed.Findings: A 61% reduction in the fan vibration velocity at 2580 rpm was observed and the maximum effect of the vibration isolator was observed in 2580 rpm. Moreover, the isolator had a much greater effect on reducing the rate of vibration at high speeds. At a speed of 2200 rpm and below, vibration velocity was decreased noticeably.Conclusion: Our study indicates that the performance of a rubber isolator in vibration reduction is efficient in small machines such as fans in air conditioning systems. Based on the load, static deflection, and compression level of the materials used, isolators can be used as an effective means of reducing vibration.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرهاد فروهرمجد |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

ليلا مقصوديان |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سميرا برکات |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2068
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات