تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۶۸۸-۶۹۳

عنوان فارسی بررسی آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در خیابان‌های اصلی شهر کاشان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعات نشان دادند که آلودگی صوتی بر سلامت انسان تأثیرات مضری دارد. صدای ناشی از ترافیک شهرها، مهم‌ترین منبع آلودگی صوتی به شمار می‌رود. هدف مطالعه حاضر، تعیین آلودگی صوتی خیابان‌های اصلی شهر کاشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) بود.روش‌ها: 180 مورد اندازه‌گیری صدا در 20 منطقه از خیابان‌های اصلی شهر کاشان به وسیله صداسنج مدل 440CEL- و با روش استاندارد 1996 ISO انجام گرفت. شاخص‌های تراز معادل صدا (LAeq)، تراز آماری صدا، تراز حداقل و حداکثر صوت برای هر اندازه‌گیری در 3 نوبت صبح (10:30-7)، ظهر (15:30-12) و شب (21:30-18) تعیین گردید. شاخص صدای ترافیک محاسبه و بر روی نقشه‌های پهنه‌بندی GIS رسم شد.یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار LAeq برای کل اندازه‌گیری‌ها برابر با (dB)A 1/1 ± 2/77 و میانگین شاخص آلودگی صوتی ناشی از ترافیک کل اندازه‌گیری‌ها برابر با (dB)A 5/68 بود. تفاوت معنی‌داری بین ایستگاه‌های مورد مطالعه برای شاخص صدای ترافیک مشاهده گردید (001/0 > P)، اما تفاوت معنی‌داری بین این ایستگاه‌ها در مورد LAeq مشاهده نشد (140/0 = P).نتیجه‌گیری: آلودگی صوتی در شهر کاشان بالاتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. علت اصلی آلودگی صوتی این شهر، وسایل نقلیه موتوری می‌باشد که اقدامات کنترلی در این زمینه لازم است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of Noise Pollution and Traffic Noise Index Using Geographical Information System in the Main Streets of Kashan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Studies have shown that noise pollution has harmful effects on human health. The sound of traffic is the main source of noise pollution in most of the cities. The purpose of this study was to determine noise pollution using a geographical information system (GIS) in the main streets of Kashan city, Iran.Methods: In this study, 180 noise samples were collected from 20 regions of the main streets in Kashan using a Cel-440 sound level meter with the ISO 1996 procedure. In each measurement, equivalent sound level, statistical sound level, and the minimum and maximum noise levels were determined in 3 periods of morning (7-10:30), noon (12-15:30), and night (18-21:30) and the traffic noise index was calculated and displayed on GIS maps.Findings: The mean and standard deviation for the equivalent sound level in all measurements was equal to 77.2 ± 1.1 dBA and the average of the traffic noise index was 68.5 dBA. A significant difference was observed between the studied stations in terms of the traffic noise index (P < 0.001), however, significant differences were not observed between these stations in terms of the equivalent sound level (P = 0.14).Conclusion: Noise pollution in Kashan was higher than the Iranian Environmental Protection Organization standard. The main cause of noise pollution in this city is motor vehicles; thus, control procedures are necessary in this area.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امين پراور |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي محيط زيست، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، تهران، ايران

محمد رضا منظم |
استاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

نبي‌اله منصوري |
دانشيار، گروه مهندسي محيط زيست، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران

مسعود مطلبي کاشاني |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2544
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات