تحقیقات نظام سلامت، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۶۸۳-۶۸۷

عنوان فارسی بررسی تأثیر دوره‌های زیستی بر وقوع حوادث شغلی در صنایع فلزی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیوریتم یکی از جدیدترین مباحث در زمینه ارگونومی ذهنی است که با شناخت جنبه‌های جسمی، عاطفی و ذهنی افراد می‌تواند در بالا بردن میزان رضایت شغلی مؤثر باشد و از بروز بسیاری از حوادث در محیط کار جلوگیری نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دوره‌های زیستی بر وقوع حوادث شغلی در صنایع فلزی انجام شد.روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی- تحلیلی بر روی 120 حادثه شغلی که به نوعی افراد در وقوع حادثه تأثیر داشتند، صورت گرفت. در نهایت، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از برگه گزارش حوادث و با استفاده از نرم‌افزار Easy biorhythm calculator، ارتباط بین تأثیر دوره‌های زیستی و وقوع حوادث شغلی مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: دوره‌های زیستی بر وقوع حوادث شغلی تأثیر‌گذار بود؛ به طوری که روزهای بحرانی و بخش منفی چرخه جسمانی (فیزیکی) تأثیر بیشتری در وقوع حوادث نسبت به چرخه‌های ذهنی و عاطفی داشت.نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد، در مواقعی که افراد از لحاظ جسمانی (فیزیکی) در بخش منفی و روزهای بحرانی دوره‌های زیستی قرار داشتند، وقوع حادثه بیشتر بود؛ به این دلیل که کار مورد نظر فراتر از توانایی افراد برای انجام دادن آن بود و سبب وقوع حادثه گردیده بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی An Investigation of the Effect of Biorhythm on Occupational Accidents in the Metal Industry
چکیده انگلیسی مقاله Background: Biorhythm is one of the latest issues of subjective ergonomics. It can be effective in raising the level of job satisfaction, and therefore, preventing the occurrence of accidents in the workplace through understanding the physical, emotional, and mental characteristics of individuals. Thus, the aim of this study was to examine the impact of biological cycles on occupational accidents in metal industry.Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted on 120 occupational accident cases in which individuals had affected the accident causes. Finally, using data obtained from the accident reports and the Easy Biorhythm Calculator, the relationship between biological cycles and occupational accidents was determined.Findings: It was found that the biological cycles affect the occurrence of occupational accidents. Critical days and the negative physical cycle had a greater effect on the occurrence of occupational accidents than both mental and emotional cycles.Conclusion: The findings showed that when individuals were in their critical days and the negative part of their physical cycle, the frequency of occurrence of accidents was higher. This was because the work was beyond the ability of the individual which resulted in the occurrence of an accident.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احسان‌اله حبيبي |
استاد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

زهرا محمدي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

ايوب قنبري سرتنگ |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمد زين الديني |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/2236
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات